Foto's

Opjaan foar film!

Opjaan foar film!
Sa’t jimme al heard ha bestiet dit jier it doarpshûs yn Bears 50 jier.
Der sille dan ferskillende festiviteiten organisearre wurde. Op 8 oktober 2011 is der in grut feest foar alle ynwenners en âld ynwenners fan Jellum/Bears.

It liket ús machtich om dizze reuny te iepenjen mei alle bern fan Jellum/Bears (leeftyd fan 4 jier oant en mei 16 jier) De bedoeling is dat we in koarte film opnimmen geane wêrby’t we in reis yn’e tiid meitsje fan froeger nei no.
Wy slute dan ôf mei in liet en/of dûns.( Op it poadium/yn de seal nei ôfrin fan it fertoanen fan de film!)
Wy soene it leuk fine dat der in soad bern meidogge fansels.

Dus……….. liket it dy leuk om mei te dwaan, jou dy dan sa gau mooglik op en jou dan ek troch ast allinich yn’e film meidwaan wolst of ek wol sjonge en/of dûnsje wolst. Hast noch tips of fragen dan hearre we dat ek graach.
Jimme kinne jim opjaan fia de mail by:
Janke Singelsma: sing@home.nl
of by Baukje Hiemstra: baukjerutger@zonnet.nl

Opjaan kin oant 1 septimber.
Nei de fekânsje ( dus yn’e moanne septimber) sille we de film opnimme en repetearje foar it liet en/of dûns.

Noch in noflike fekânsje tawinske!

De groeten fan Janke Singelsma en Baukje HiemstraTerug

Agenda

Oud papier 2018
8 december.

Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:
27 okt.:
Fryske jûn mei Piter Wilkens en in Fryske kwizzz.
20.30 oere; entree 10,--
17 nov.: Stamppotbuffet
17:00 oere
25 nov.: Sterke ferhalen mei Douwe de Bildt en Jan Kalma
16:00 oere
15 dec.: Filmjûn
20:00 oere
6 jan.: Nieuwjaarsbrunch
13:00 oere
18 jan.: Itensiede mei Wyneke en Marjolein
17:30 oere
9 febr.: Snertjûn
17:00 oere
21 febr.: Boekejûn mei Anita Terpstra
20:00oere
2 maart: Discojûn
20.30 oere

Kaartclub 'Harten Aas'
Kruisjassen: 19 nov.
17 dec. 21 jan. 25 febr. 18 maart, 1 april
Aanvang: 19.45 uur
Klaverjassen: 12 okt.
9 nov. 14 dec. 11 jan.
8 febr. 8 maart en 12 april
Aanvang 20.00 uuur

Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uurDorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân