Foto's

Opjaan foar film!

Opjaan foar film!
Sa’t jimme al heard ha bestiet dit jier it doarpshûs yn Bears 50 jier.
Der sille dan ferskillende festiviteiten organisearre wurde. Op 8 oktober 2011 is der in grut feest foar alle ynwenners en âld ynwenners fan Jellum/Bears.

It liket ús machtich om dizze reuny te iepenjen mei alle bern fan Jellum/Bears (leeftyd fan 4 jier oant en mei 16 jier) De bedoeling is dat we in koarte film opnimmen geane wêrby’t we in reis yn’e tiid meitsje fan froeger nei no.
Wy slute dan ôf mei in liet en/of dûns.( Op it poadium/yn de seal nei ôfrin fan it fertoanen fan de film!)
Wy soene it leuk fine dat der in soad bern meidogge fansels.

Dus……….. liket it dy leuk om mei te dwaan, jou dy dan sa gau mooglik op en jou dan ek troch ast allinich yn’e film meidwaan wolst of ek wol sjonge en/of dûnsje wolst. Hast noch tips of fragen dan hearre we dat ek graach.
Jimme kinne jim opjaan fia de mail by:
Janke Singelsma: sing@home.nl
of by Baukje Hiemstra: baukjerutger@zonnet.nl

Opjaan kin oant 1 septimber.
Nei de fekânsje ( dus yn’e moanne septimber) sille we de film opnimme en repetearje foar it liet en/of dûns.

Noch in noflike fekânsje tawinske!

De groeten fan Janke Singelsma en Baukje HiemstraTerug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:

16,17, 18 aug.

Merke Jellum-Bears op keatsfjild yn Jellum


Oud papier 2019
21 september; 30 november
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân