Foto's

Opjaan foar film!

Opjaan foar film!
Sa’t jimme al heard ha bestiet dit jier it doarpshûs yn Bears 50 jier.
Der sille dan ferskillende festiviteiten organisearre wurde. Op 8 oktober 2011 is der in grut feest foar alle ynwenners en âld ynwenners fan Jellum/Bears.

It liket ús machtich om dizze reuny te iepenjen mei alle bern fan Jellum/Bears (leeftyd fan 4 jier oant en mei 16 jier) De bedoeling is dat we in koarte film opnimmen geane wêrby’t we in reis yn’e tiid meitsje fan froeger nei no.
Wy slute dan ôf mei in liet en/of dûns.( Op it poadium/yn de seal nei ôfrin fan it fertoanen fan de film!)
Wy soene it leuk fine dat der in soad bern meidogge fansels.

Dus……….. liket it dy leuk om mei te dwaan, jou dy dan sa gau mooglik op en jou dan ek troch ast allinich yn’e film meidwaan wolst of ek wol sjonge en/of dûnsje wolst. Hast noch tips of fragen dan hearre we dat ek graach.
Jimme kinne jim opjaan fia de mail by:
Janke Singelsma: sing@home.nl
of by Baukje Hiemstra: baukjerutger@zonnet.nl

Opjaan kin oant 1 septimber.
Nei de fekânsje ( dus yn’e moanne septimber) sille we de film opnimme en repetearje foar it liet en/of dûns.

Noch in noflike fekânsje tawinske!

De groeten fan Janke Singelsma en Baukje HiemstraTerug

Agenda

Oud papier 2018
Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

14 februari
“ald-Boargemaster Liemburg fertelt”

10 maart
NLdoet
10.00 uur: “De Binnen en bûtenboel doarpshûs”
10 maart
20.30 uur: Kwizzz “Ik hou van Leeuwarden”!!

16, 17 en 18 maart
Toneel Nij Libben
d' Ald Skoalle Bears
16 en 17 maart om 20.00 uur
18 maart om 15.00 uur
Klik hjir foar mear info en it bestellen fan kaarten.

23 maart
Kookworkshop

8 april
Frysk diktee

14 april Rommelmerk

d' Ald Skoalle Bears

19 april
Jierfergadering Doarpsbelang

25 april
Jierfergadering Doarpshus

Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân
 
Jaarverslag dorpsbelang 2017