Foto's

Nij-Libben wint 1e priis yn tonielkriich

Nij-Libben wint 1e priis yn tonielkriichTonielferiening Nij-Libben wint 1e priis yn tonielkriich

Nij-Libben hat by de jierlikse tonielkriich de 1e priis wun yn de 2e klasse. Neist promoasje nei de 1e klasse hawwe sy ek in jildpriis fan € 150 krige. Dit alles foar it stik “de Bugatti Konneksje.
It sjueryrapport:


Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:

21 juni Merke barbecue
Doarpshus d' Ald Skoalle Bears

16,17, 18 aug.

Merke Jellum-Bears op keatsfjild yn Jellum


Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uur

Oud papier 2019
20 april; 6 juli; 21 september; 30 november
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân