Foto's

Nij-Libben wint 1e priis yn tonielkriich

Nij-Libben wint 1e priis yn tonielkriichTonielferiening Nij-Libben wint 1e priis yn tonielkriich

Nij-Libben hat by de jierlikse tonielkriich de 1e priis wun yn de 2e klasse. Neist promoasje nei de 1e klasse hawwe sy ek in jildpriis fan € 150 krige. Dit alles foar it stik “de Bugatti Konneksje.
It sjueryrapport:


Terug

Agenda

Oud papier 2017
Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg
16 december

17 novimber Bierpriuwerij
d'Ald Skoalle Bears
20.30 oere; 15 euro p.p.

7 jannewaris 2018 Nyjiersbrunch
d'Ald Skoalle Bears
13.00 oere

14 april Rommelmerk
d'Ald Skoalle Bears


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân
 
Jaarverslag dorpsbelang 2017

Jaarverslag dorpsbelang 2016