Foto's

Nij-Libben wint 1e priis yn tonielkriich

Nij-Libben wint 1e priis yn tonielkriichTonielferiening Nij-Libben wint 1e priis yn tonielkriich

Nij-Libben hat by de jierlikse tonielkriich de 1e priis wun yn de 2e klasse. Neist promoasje nei de 1e klasse hawwe sy ek in jildpriis fan € 150 krige. Dit alles foar it stik “de Bugatti Konneksje.
It sjueryrapport:


Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:

Oud papier 2019
30 november
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân