Foto's

In grutter hiem om hs

Ien fan dy taken is it ûnderhâld fan it grien yn de doarpen.
Yn oerlis mei de doarpsbelangen binne wy no dwaande om it draachflak te peilen foar in oerdracht fan it ûnderhâld fan de perkjes en hagen oan de doarpen sels.
Neist de reden fan krapte oan jild, spilet dêrby ek dat de gemeente de lêste jierren noch al wat krityk krigen hat oer it ûnderhâld fan it grien.

Dêrnjonken hat de gemeente al in tal jierren de mooglikheid iepene om stripkes iepenbier grien dy’t fuortdaliks oan de partikuliere hiemen grinzje, yn gebrûk te jaan by de
brûkers/bewenners fan die hiemen. Foar dat yn gebrûk jaan wurdt dan in saneamde brûkersoerienkomst sletten, sûnder dat soks de brûkers jild kostet.
Under in pear stelde easken meie de brûkers dy grûn dan by harren tún belûke en kinne sy it nei eigen ynsjoch ynrjochtsje.

Graach wolle wy dizze mooglikheid ûnder de oandacht fan ús ynwenners bringe en as der belangstelling foar is, harren freegje om soks by op it gemeentehûs bekend te meitsjen
(skriftlik of telefoanysk).
De oanfraach wurdt dan beoardield en as it heal kin wurdt de brûkersoerienkomst ferliend.

It gemeentebestjoer
Littenseradiel


Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:
12 december: kersttukjes maken
6 jan.: Nieuwjaarsbrunch
13:00 oere
18 jan.: Itensiede mei Wyneke en Marjolein
17:30 oere
9 febr.: Snertjûn
17:00 oere
21 febr.: Boekejûn mei Anita Terpstra
20:00oere
2 maart: Discojûn
20.30 oere

Kaartclub 'Harten Aas'
Kruisjassen: 17 dec. 21 jan. 25 febr. 18 maart, 1 april
Aanvang: 19.45 uur
Klaverjassen: 14 dec. 11 jan.
8 febr. 8 maart en 12 april
Aanvang 20.00 uuur

Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uurDorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân