Foto's

Feste de nar fan Unia

Feste de nar fan UniaDe bouploech is werom gien yn de midsieuwen mei it meitsjen fan in blijde. Dit grutte apparaat fan wol 8 meter heech sil brûkt wurde by de belegering fan Uniastate. Ek ha se in unyk hûs op tsjillen makke. Dizze skitterjende caravan kin dit jier wol ris in grutte hit op de kampings wurde (of op de merke...)
De akteurs ha mei de repetysje foar it earst de kostúms oan hân. It like mar kreas, moaie kreaasjes dy’t allegear spesjaal foar Feste makke binne.
De akteurs spylje dizze foarstelling allegear mei maskers op. Dizze maskers binne op maat makke foar elke rol.
Wy binne d’r fan oertsjûge dat it my alle yngrediïnten en de ynset fan alle frijwilligers in prachtige foarstelling wurd. Hjir moatte jo hinne. As it fjoer fan de foarstelling jo net ferwaarmet dan binne der ek genôch tekkens oanwêzich.

De foarstellings binne op:
Woansdei 28 april
Freed 30 april
Sneon 1 maaie
Woansdei 5 maaie
Freed 7 maaie,

It begjint alle jûnen om 20.45 oere.

Kaartsjes kinne bestelt wurde fia www.stoej.nl en op telefoannûmer 06-40039442 (mo. o.m. freed tusken 18.00 en 20.00 oere).
Op ús webside www.stoej.nl kinne jo fan alles besjen oer dit téeaterspektakel yn Uniastate yn Bears,
Dit meie jo net misse, hjir moatte jo hinne.

Út namme fan alle meiwurkers,
It Stoej-bestjoer.Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:

11 mei Patat enzo, snackbar geopend
Doarpshus d' Ald Skoalle Bears

Vanaf 17.00 uur

14 mei: Schrijfster Anita Terpstra
Doarpshus d' Ald Skoalle Bears
Aanvang 20.00 uur
Entree 5 euro incl. koffie

17 mei: Jaarvergadering Dorpshûs Jellum-Bears
Doarpshus d' Ald Skoalle Bears
Aanvang 20.30 uur

21 juni Merke barbecue
Doarpshus d' Ald Skoalle Bears

16,17, 18 aug.

Merke Jellum-Bears op keatsfjild yn Jellum


Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uur

Oud papier 2019
6 juli; 21 september; 30 november
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân