Foto's

Kofleis Ășt eigen doarp

Bêste doarps-en campinggenoaten,

Sûnt koart haw ik fleis fan Thom yn de frizer. Ik hear allinnich mar jûchhei ferhalen, fan dat ingelsje op jo tonge sil ik mar sizze.
Dêrom wol ik jim d'r ek fan genietsje litte.

Hjirûnder de priislist:


Hy kin it bij jim thús bringe.

Jochum
Eco Boerencamping De SwetteblomTerug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:

21 juni Merke barbecue
Doarpshus d' Ald Skoalle Bears

16,17, 18 aug.

Merke Jellum-Bears op keatsfjild yn Jellum


Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uur

Oud papier 2019
20 april; 6 juli; 21 september; 30 november
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân