Foto's

Kofleis Ășt eigen doarp

Bêste doarps-en campinggenoaten,

Sûnt koart haw ik fleis fan Thom yn de frizer. Ik hear allinnich mar jûchhei ferhalen, fan dat ingelsje op jo tonge sil ik mar sizze.
Dêrom wol ik jim d'r ek fan genietsje litte.

Hjirûnder de priislist:


Hy kin it bij jim thús bringe.

Jochum
Eco Boerencamping De SwetteblomTerug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle
9 febr. 15 uur: verteller Gjalt de Groot met zangtrio Triofantlyk
18 maart 20 uur: Terug in de tijd
11 april 20 uur Pubquiz

Biljarten en kaarten
Elke maandagavond

Klaverjassen

14 febr.; 13 maart; 10 april

Oud papier 2020
8 febr.;18 april; 4 juli; 19 sept.; 28 nov.
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân