Foto's

BijenFlinterLint

BijenFlinterLintDe afgelopen tijd zijn de mensen van het BijenFlinterLint volop aan het zaaien geweest, vooral rondom Mantgum! Groep 1 en 2 van de Gielguorde hebben een strook langs het Hoxwiersterbinnenpad ingezaaid, de basisschool uit Weidum heeft een strook langs het fietspad naar de Zwette voor haar rekening genomen en wijzelf hebben twee stroken tussen Tsjeintgum en Lucht en Veld ingezaaid. En nu maar hopen dat het snel en mooi opkomt!

Andere locaties waar gezaaid is: aan de Boksumerdyk achter de pleats Frylân, rondom het viaduct bij Hilaard, in de bermen langs de weg van Hilaard naar Rewert, in Oosterlittens richting Skrins, en op wat voorheen Dekemastate was in Baard. Deze laatste twee stukken moesten wij opnieuw inzaaien, omdat er helaas niet veel over was van wat we verleden jaar op die plekken ingezaaid hebben.
Het stuk op de Him (vorig jaar ingezaaid door de Gielguorde) is gemaaid en dat betekent kijken of en wat er weer opkomt. De twee stukken op Hoxwiersterbinnenpad van vorig jaar zijn nu onderdeel van een proef: het ene stuk is ontdaan van gras en brandnetels en op de kale plekken opnieuw ingezaaid, het andere stuk is niet schoongemaakt. Wij houden in de gaten hoe de twee stroken zich verder ontwikkelen.

Wie nu goed kijkt ziet trouwens van alles bloeien: Margrieten, Korenbloemen, Gele Morgenster, Witte Koekoeksbloem, Koolzaad, Mosterdzaad, Komkommerkruid. Bijna al deze plekken zijn gemarkeerd met prachtige bordjes, (zie foto) die gedeeltelijk gesponsord zijn door de gemeente Leeuwarden, waarvoor dank!

Wij zijn heel blij dat vrijwilligers van de Fryske Ferieniging fan Fjildbiologen voor Floron langs een aantal bermen een nulmeting op een aantal vierkante meters doen wat betreft bloeiende en vegetatieve planten, www.floron.nl  Die data komen in een databank en op die manier kunnen we over een aantal jaar hopelijk onderbouwd aantonen dat de bermen enorm vooruit gegaan zijn in verscheidenheid aan planten.
In augustus/september hopen wij een fietsroute aan te kunnen bieden langs de bloeiende bermen van Nij Baarderadiel!

Wat is het BijenFlinterLint?
Het BijenFlinterLint is een burgerinitiatief dat 14 dorpen en 150 km berm omvat tussen Leeuwarden en Sneek en ondersteund wordt door de verschillende Dorpsbelangen: Weidum, Jellum, Bears, Hilaard, Jorwert, Húns, Leons, Baard, Mantgum, Easterlittens. Ondertussen uitgebreid met EcologischBermBeheer: Hinnaard, Itens, Lytsewierrum, Reahûs.
Wij woonden allemaal in de gemeente Littenseradiel en per 1 januari 2018 zijn we een buitenwijk van de stad Leeuwarden. Het burgerinitiatief van 10 mensen is in 2015 gestart om een zichtbare, symbolische verbinding aan te leggen tussen de 10 dorpen en de stad Leeuwarden. Dit is het BijenFlinterLint, een bloemrijke berm voor de bijen en de vlinders en om de biodiversiteit te vergroten. In 2017 hebben we 10,5 strekkende kilometer ingezaaid met 7 scholen en 233 schoolkinderen, 21 leraren en 50 vrijwilligers. Onze drie pijlers zijn Mienskip, Verbinding en Biodiversiteit. Voor 2018 hebben we grootse plannen! Onze wens: Zaai, mensen zaai!

Wat kun jij betekenen voor het BijenFlinterLint?

Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle
9 febr. 15 uur: verteller Gjalt de Groot met zangtrio Triofantlyk
18 maart 20 uur: Terug in de tijd
11 april 20 uur Pubquiz

Biljarten en kaarten
Elke maandagavond

Klaverjassen

14 febr.; 13 maart; 10 april

Oud papier 2020
8 febr.;18 april; 4 juli; 19 sept.; 28 nov.
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân