Foto's

Koƶperaasje MeiĆÆnoar Grien Jellum-Bears

Koƶperaasje MeiĆÆnoar Grien Jellum-BearsIt hat swier kealle.  Mar it grien ljochtsjende bern hinget no as 44ste enerzjykoöperaasje oan de beam fan de provinsjale Us Koöperaasje.  Leafst 6 doarpsgenoaten binne d'r oergear west en hawwe it registrearje litten as Koöperaasje Meiïnoar Grien Jellum-Bears, ropnamme Meiïnoar Grien.
Lit it bern net yn de kjeld hingje, wurdt lid en help mei ús doarpen oant yn lingte fan dagen duorsum en sosiaal oantreklik te meitsjen en te hâlden.
Bij 20 leden sponsort de oerkoepeljende enerzjykoöperaaje fan it Noarden (Noardlik Lokaal Duurzaam),  wurkjend sûnder djoere managers mei harren gouden hândrukken en sûnder winsteachmerk, bij eltse oansluting de doarps- en wykkoöperaasje mei €75,- op jierbasis. Hjirmei  soenen we bg. in lizboxdak hiere kinne, mocht it foar de eigner gjin optsje wêze. De minsken sûnder oantreklik dak kinne dan hjir harren duorsumme stroom weihelje.
De NLD levert  allinnich opwekte stroom út it Noarden en de CO2 fan it no noch fossile gas wurdt folslein kompenseard troch de oanplant fan beammen. Tagelyk streamt de mooglike winst werom nei de doarpskoöperaasjes.
Mei dizze oanpak steane de leefberens fan doarp en wyk sentraal.

Truke, Ytje, Gerrit, Maarten, Jellie, Jochum  


Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:
12 december: kersttukjes maken
6 jan.: Nieuwjaarsbrunch
13:00 oere
18 jan.: Itensiede mei Wyneke en Marjolein
17:30 oere
9 febr.: Snertjûn
17:00 oere
21 febr.: Boekejûn mei Anita Terpstra
20:00oere
2 maart: Discojûn
20.30 oere

Kaartclub 'Harten Aas'
Kruisjassen: 17 dec. 21 jan. 25 febr. 18 maart, 1 april
Aanvang: 19.45 uur
Klaverjassen: 14 dec. 11 jan.
8 febr. 8 maart en 12 april
Aanvang 20.00 uuur

Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uurDorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân