Foto's

Nij Libben spilet 'It Nije Libben fan Romeo en Julia'

Nij Libben spilet 'It Nije Libben fan Romeo en Julia'Romeo en Julia, miskien wol it meast bekende stik fan William Shakespeare, is skreaun yn de perioade 1591-1596. It giet oer de ûnmooglike leafde fan twa pubers út fijannige famyljes. It is in romantysk drama, dat hjoed de dei noch aktueel wêze kin. Dêrom wurdt it noch hieltiid opfierd yn de teaters.

Tonielferieniging Nij Libben fan Jellum/Bears triuwt it ferhaal yn in modern jaske mei as titel: "It Nije Libben fan Romeo en Julia".
De moaie miks fan jonge en âlde spilers sil dizze "echte klassieker" fet cool del sette.

Utfiering:
16 en 17 maart om 20.00 uur
18 maart om 15.00 uur
yn d' Ald Skoalle Bears

De rezjy is yn hannen fan Jehannes Arendz.

Klik hjir foar mear ynfo en it reservearjen fan kaarten.
Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:

11 mei Patat enzo, snackbar geopend
Doarpshus d' Ald Skoalle Bears

Vanaf 17.00 uur

14 mei: Schrijfster Anita Terpstra
Doarpshus d' Ald Skoalle Bears
Aanvang 20.00 uur
Entree 5 euro incl. koffie

17 mei: Jaarvergadering Dorpshûs Jellum-Bears
Doarpshus d' Ald Skoalle Bears
Aanvang 20.30 uur

21 juni Merke barbecue
Doarpshus d' Ald Skoalle Bears

16,17, 18 aug.

Merke Jellum-Bears op keatsfjild yn Jellum


Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uur

Oud papier 2019
6 juli; 21 september; 30 november
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân