Foto's

Nij Libben spilet 'It Nije Libben fan Romeo en Julia'

Nij Libben spilet 'It Nije Libben fan Romeo en Julia'Romeo en Julia, miskien wol it meast bekende stik fan William Shakespeare, is skreaun yn de perioade 1591-1596. It giet oer de ûnmooglike leafde fan twa pubers út fijannige famyljes. It is in romantysk drama, dat hjoed de dei noch aktueel wêze kin. Dêrom wurdt it noch hieltiid opfierd yn de teaters.

Tonielferieniging Nij Libben fan Jellum/Bears triuwt it ferhaal yn in modern jaske mei as titel: "It Nije Libben fan Romeo en Julia".
De moaie miks fan jonge en âlde spilers sil dizze "echte klassieker" fet cool del sette.

Utfiering:
16 en 17 maart om 20.00 uur
18 maart om 15.00 uur
yn d' Ald Skoalle Bears

De rezjy is yn hannen fan Jehannes Arendz.

Klik hjir foar mear ynfo en it reservearjen fan kaarten.
Terug

Agenda

Oud papier 2018
8 december.

Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:
27 okt.:
Fryske jûn mei Piter Wilkens en in Fryske kwizzz.
20.30 oere; entree 10,--
17 nov.: Stamppotbuffet
17:00 oere
25 nov.: Sterke ferhalen mei Douwe de Bildt en Jan Kalma
16:00 oere
15 dec.: Filmjûn
20:00 oere
6 jan.: Nieuwjaarsbrunch
13:00 oere
18 jan.: Itensiede mei Wyneke en Marjolein
17:30 oere
9 febr.: Snertjûn
17:00 oere
21 febr.: Boekejûn mei Anita Terpstra
20:00oere
2 maart: Discojûn
20.30 oere

Kaartclub 'Harten Aas'
Kruisjassen: 19 nov.
17 dec. 21 jan. 25 febr. 18 maart, 1 april
Aanvang: 19.45 uur
Klaverjassen: 12 okt.
9 nov. 14 dec. 11 jan.
8 febr. 8 maart en 12 april
Aanvang 20.00 uuur

Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uurDorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân