Foto's

Efkes noflik fuort

Efkes noflik fuortFreed 17 novimber: Bierpriuwerij
Ûnder de deskundige lieding van Tië-Ids Breeuwsma fan de Mitra yn Grou kinne we dizze jûn in stik as 8 ferskate bierkes priuwe. Tië-Ids jout dêrby útlis oer de bieren dy’t yn’t glês sitte. Wy soargje foar bypassende hapkes. De kosten foar dizze priuwery ynklusyf de hapkes binne € 15 per persoan. Opjaan kin oan’t en mei tiisdei 14 novimber fia aldskoalle@live.nl of til. 06 12 33 7404. De minimumleeftiid is fansels 18 jier en d’r kinne maximaal 25 minsken oan de priuwery meidwaan, dus fol is fol!

Snein 7 jannewaris: Nyjiersbrunch
De altyd wer tige slagge Nyjiersbrunch is takom jier op snein 7 jannewaris fan 13 oere ôf. Ek derfoar kinne jimme jim alfêst opjaan fia aldskoalle@live.nl of til. 06 12 33 7404. De opset is gelyk oan oare jierren, elkenien nimt syn of har lekkerste gerjocht mei!

Sneon 14 april: Rommelmerk
Op 14 april 2018 binne wy fan doel om in Rommelmerk te organisearjen. Hawwe jim guod dat te goed is om fourt te goaien mar jim wolle d’r wol fanôf, bewarje dit dan foar de Rommelmerk. Sa gau as der mear bekend is krye jim berjocht.

Oan’t sjen yn Doarpshûs d' Ald Skoalle

It bestjoerTerug

Agenda

Oud papier 2018
Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

14 februari
“ald-Boargemaster Liemburg fertelt”

10 maart
NLdoet
10.00 uur: “De Binnen en bûtenboel doarpshûs”
10 maart
20.30 uur: Kwizzz “Ik hou van Leeuwarden”!!

16, 17 en 18 maart
Toneel Nij Libben
d' Ald Skoalle Bears
16 en 17 maart om 20.00 uur
18 maart om 15.00 uur
Klik hjir foar mear info en it bestellen fan kaarten.

23 maart
Kookworkshop

8 april
Frysk diktee

14 april Rommelmerk

d' Ald Skoalle Bears

19 april
Jierfergadering Doarpsbelang

25 april
Jierfergadering Doarpshus

Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân
 
Jaarverslag dorpsbelang 2017