Foto's

Efkes noflik fuort

Efkes noflik fuortFreed 17 novimber: Bierpriuwerij
Ûnder de deskundige lieding van Tië-Ids Breeuwsma fan de Mitra yn Grou kinne we dizze jûn in stik as 8 ferskate bierkes priuwe. Tië-Ids jout dêrby útlis oer de bieren dy’t yn’t glês sitte. Wy soargje foar bypassende hapkes. De kosten foar dizze priuwery ynklusyf de hapkes binne € 15 per persoan. Opjaan kin oan’t en mei tiisdei 14 novimber fia aldskoalle@live.nl of til. 06 12 33 7404. De minimumleeftiid is fansels 18 jier en d’r kinne maximaal 25 minsken oan de priuwery meidwaan, dus fol is fol!

Snein 7 jannewaris: Nyjiersbrunch
De altyd wer tige slagge Nyjiersbrunch is takom jier op snein 7 jannewaris fan 13 oere ôf. Ek derfoar kinne jimme jim alfêst opjaan fia aldskoalle@live.nl of til. 06 12 33 7404. De opset is gelyk oan oare jierren, elkenien nimt syn of har lekkerste gerjocht mei!

Sneon 14 april: Rommelmerk
Op 14 april 2018 binne wy fan doel om in Rommelmerk te organisearjen. Hawwe jim guod dat te goed is om fourt te goaien mar jim wolle d’r wol fanôf, bewarje dit dan foar de Rommelmerk. Sa gau as der mear bekend is krye jim berjocht.

Oan’t sjen yn Doarpshûs d' Ald Skoalle

It bestjoerTerug

Agenda

Oud papier 2018
8 december.

Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:
27 okt.:
Fryske jûn mei Piter Wilkens en in Fryske kwizzz.
20.30 oere; entree 10,--
17 nov.: Stamppotbuffet
17:00 oere
25 nov.: Sterke ferhalen mei Douwe de Bildt en Jan Kalma
16:00 oere
15 dec.: Filmjûn
20:00 oere
6 jan.: Nieuwjaarsbrunch
13:00 oere
18 jan.: Itensiede mei Wyneke en Marjolein
17:30 oere
9 febr.: Snertjûn
17:00 oere
21 febr.: Boekejûn mei Anita Terpstra
20:00oere
2 maart: Discojûn
20.30 oere

Kaartclub 'Harten Aas'
Kruisjassen: 19 nov.
17 dec. 21 jan. 25 febr. 18 maart, 1 april
Aanvang: 19.45 uur
Klaverjassen: 12 okt.
9 nov. 14 dec. 11 jan.
8 febr. 8 maart en 12 april
Aanvang 20.00 uuur

Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uurDorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân