Foto's

Efkes noflik fuort

Efkes noflik fuortFreed 17 novimber: Bierpriuwerij
Ûnder de deskundige lieding van Tië-Ids Breeuwsma fan de Mitra yn Grou kinne we dizze jûn in stik as 8 ferskate bierkes priuwe. Tië-Ids jout dêrby útlis oer de bieren dy’t yn’t glês sitte. Wy soargje foar bypassende hapkes. De kosten foar dizze priuwery ynklusyf de hapkes binne € 15 per persoan. Opjaan kin oan’t en mei tiisdei 14 novimber fia aldskoalle@live.nl of til. 06 12 33 7404. De minimumleeftiid is fansels 18 jier en d’r kinne maximaal 25 minsken oan de priuwery meidwaan, dus fol is fol!

Snein 7 jannewaris: Nyjiersbrunch
De altyd wer tige slagge Nyjiersbrunch is takom jier op snein 7 jannewaris fan 13 oere ôf. Ek derfoar kinne jimme jim alfêst opjaan fia aldskoalle@live.nl of til. 06 12 33 7404. De opset is gelyk oan oare jierren, elkenien nimt syn of har lekkerste gerjocht mei!

Sneon 14 april: Rommelmerk
Op 14 april 2018 binne wy fan doel om in Rommelmerk te organisearjen. Hawwe jim guod dat te goed is om fourt te goaien mar jim wolle d’r wol fanôf, bewarje dit dan foar de Rommelmerk. Sa gau as der mear bekend is krye jim berjocht.

Oan’t sjen yn Doarpshûs d' Ald Skoalle

It bestjoerTerug

Agenda

Oud papier 2018
15 september,
8 december.

Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân