Foto's

Tonielútfiering: Ien seach se fleanen

Tonielútfiering: Ien seach se fleanenToanielferiening Nij Libben fan Jellum/Bears spilet dit jier Ien seach se fleanen. Yn de psychatrische ynrjochting regeart Suster Werner har ôfdieling mei izeren hân. As der in nije pasjint opnommen wurdt, rekket de boel yn oerstjoer. De fraach is: Wa is de grutste gek?

Data
Freed 17 en sneon 18 maart: 20.00 oere
Snein 19 maart: 15.00 oere
Yn Doarpshûs d’ Ald Skoalle yn Bears

Kaartferkeap: www.nij-libben.nl
Folwoeksenen: € 12,50
Jongeren oant en mei 15 jier: € 10,-

Spilers:
Jongerein: Janna Kalma, Wolter van der Woude, Ilse Weijer, Daan Bouwsema, Marit Weijer, Janneke Andreae, Robert van der Gaast, Germ van der Heide
Folwoeksenen: Baukje Hiemstra, Lametta Kalma, Jellie Posthumus

Rezjy: Jehannes Arendz

Ien seach se fleanen is basearre op it toanielstik fan Dale Wasserman nei de roman ‘One flew over the cuckoo’s nest’ fan Ken Kesey. Fryske oersetting/bewurking: ‘Ien fleach oer it koekoeksnêst’ troch Tryntsje van der Zee.
Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle
9 febr. 15 uur: verteller Gjalt de Groot met zangtrio Triofantlyk
18 maart 20 uur: Terug in de tijd
11 april 20 uur Pubquiz

Biljarten en kaarten
Elke maandagavond

Klaverjassen

14 febr.; 13 maart; 10 april

Oud papier 2020
8 febr.;18 april; 4 juli; 19 sept.; 28 nov.
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân