Foto's

Tonielútfiering: Ien seach se fleanen

Tonielútfiering: Ien seach se fleanenToanielferiening Nij Libben fan Jellum/Bears spilet dit jier Ien seach se fleanen. Yn de psychatrische ynrjochting regeart Suster Werner har ôfdieling mei izeren hân. As der in nije pasjint opnommen wurdt, rekket de boel yn oerstjoer. De fraach is: Wa is de grutste gek?

Data
Freed 17 en sneon 18 maart: 20.00 oere
Snein 19 maart: 15.00 oere
Yn Doarpshûs d’ Ald Skoalle yn Bears

Kaartferkeap: www.nij-libben.nl
Folwoeksenen: € 12,50
Jongeren oant en mei 15 jier: € 10,-

Spilers:
Jongerein: Janna Kalma, Wolter van der Woude, Ilse Weijer, Daan Bouwsema, Marit Weijer, Janneke Andreae, Robert van der Gaast, Germ van der Heide
Folwoeksenen: Baukje Hiemstra, Lametta Kalma, Jellie Posthumus

Rezjy: Jehannes Arendz

Ien seach se fleanen is basearre op it toanielstik fan Dale Wasserman nei de roman ‘One flew over the cuckoo’s nest’ fan Ken Kesey. Fryske oersetting/bewurking: ‘Ien fleach oer it koekoeksnêst’ troch Tryntsje van der Zee.
Terug

Agenda

Oud papier 2018
Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

14 februari
“ald-Boargemaster Liemburg fertelt”

10 maart
NLdoet
10.00 uur: “De Binnen en bûtenboel doarpshûs”
10 maart
20.30 uur: Kwizzz “Ik hou van Leeuwarden”!!

16, 17 en 18 maart
Toneel Nij Libben
d' Ald Skoalle Bears
16 en 17 maart om 20.00 uur
18 maart om 15.00 uur
Klik hjir foar mear info en it bestellen fan kaarten.

23 maart
Kookworkshop

8 april
Frysk diktee

14 april Rommelmerk

d' Ald Skoalle Bears

19 april
Jierfergadering Doarpsbelang

25 april
Jierfergadering Doarpshus

Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân
 
Jaarverslag dorpsbelang 2017