Foto's

Tonielútfiering: Ien seach se fleanen

Tonielútfiering: Ien seach se fleanenToanielferiening Nij Libben fan Jellum/Bears spilet dit jier Ien seach se fleanen. Yn de psychatrische ynrjochting regeart Suster Werner har ôfdieling mei izeren hân. As der in nije pasjint opnommen wurdt, rekket de boel yn oerstjoer. De fraach is: Wa is de grutste gek?

Data
Freed 17 en sneon 18 maart: 20.00 oere
Snein 19 maart: 15.00 oere
Yn Doarpshûs d’ Ald Skoalle yn Bears

Kaartferkeap: www.nij-libben.nl
Folwoeksenen: € 12,50
Jongeren oant en mei 15 jier: € 10,-

Spilers:
Jongerein: Janna Kalma, Wolter van der Woude, Ilse Weijer, Daan Bouwsema, Marit Weijer, Janneke Andreae, Robert van der Gaast, Germ van der Heide
Folwoeksenen: Baukje Hiemstra, Lametta Kalma, Jellie Posthumus

Rezjy: Jehannes Arendz

Ien seach se fleanen is basearre op it toanielstik fan Dale Wasserman nei de roman ‘One flew over the cuckoo’s nest’ fan Ken Kesey. Fryske oersetting/bewurking: ‘Ien fleach oer it koekoeksnêst’ troch Tryntsje van der Zee.
Terug

Agenda

Oud papier 2017
Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg
16 december

17 novimber Bierpriuwerij
d'Ald Skoalle Bears
20.30 oere; 15 euro p.p.

7 jannewaris 2018 Nyjiersbrunch
d'Ald Skoalle Bears
13.00 oere

14 april Rommelmerk
d'Ald Skoalle Bears


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân
 
Jaarverslag dorpsbelang 2017

Jaarverslag dorpsbelang 2016