Foto's

Doarpshūs d' Ald Skoalle wurdt ferboud

Doarpshūs d' Ald Skoalle wurdt ferboudOp moandei 13 juni 2016 is de ferbou start fan it doarpshûs Jellum Bears neidat in tal frijwilligers al flink wat sloopwurk ferjochte hiene. Nei de fakânsje wurdt der in 'ynloopjûn' plant sadat elts sjen kin hoe it wurde sil.


Jan Peter de Boer út Jellum en Jan Pieter de Boer út Bears fersoargje tegearre de bou en Johan Dijkstra út Marssum docht it installaasjewurk.
Yn it neijier wurde alle aktiviteiten wer oppakt, krekt wat letter as oare jierren mar wol yn in moai ferboud doarpshûs.

Dit is de boutekening fan april 2016. Undertusken binne der in oantal dingen wizigingen omdat net alle winsken útfierd wurde kinne. Sa is helaas it beweechbare poadium ferfallen. De tekening is dus 'onder voorbehoud'.

Terug

Agenda

Oud papier 2018
Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

14 februari
“ald-Boargemaster Liemburg fertelt”

10 maart
NLdoet
10.00 uur: “De Binnen en bûtenboel doarpshûs”
10 maart
20.30 uur: Kwizzz “Ik hou van Leeuwarden”!!

16, 17 en 18 maart
Toneel Nij Libben
d' Ald Skoalle Bears
16 en 17 maart om 20.00 uur
18 maart om 15.00 uur
Klik hjir foar mear info en it bestellen fan kaarten.

23 maart
Kookworkshop

8 april
Frysk diktee

14 april Rommelmerk

d' Ald Skoalle Bears

19 april
Jierfergadering Doarpsbelang

25 april
Jierfergadering Doarpshus

Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân
 
Jaarverslag dorpsbelang 2017