Foto's

Doarpshūs d' Ald Skoalle wurdt ferboud

Doarpshūs d' Ald Skoalle wurdt ferboudOp moandei 13 juni 2016 is de ferbou start fan it doarpshûs Jellum Bears neidat in tal frijwilligers al flink wat sloopwurk ferjochte hiene. Nei de fakânsje wurdt der in 'ynloopjûn' plant sadat elts sjen kin hoe it wurde sil.


Jan Peter de Boer út Jellum en Jan Pieter de Boer út Bears fersoargje tegearre de bou en Johan Dijkstra út Marssum docht it installaasjewurk.
Yn it neijier wurde alle aktiviteiten wer oppakt, krekt wat letter as oare jierren mar wol yn in moai ferboud doarpshûs.

Dit is de boutekening fan april 2016. Undertusken binne der in oantal dingen wizigingen omdat net alle winsken útfierd wurde kinne. Sa is helaas it beweechbare poadium ferfallen. De tekening is dus 'onder voorbehoud'.

Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle
9 febr. 15 uur: verteller Gjalt de Groot met zangtrio Triofantlyk
18 maart 20 uur: Terug in de tijd
11 april 20 uur Pubquiz

Biljarten en kaarten
Elke maandagavond

Klaverjassen

14 febr.; 13 maart; 10 april

Oud papier 2020
8 febr.;18 april; 4 juli; 19 sept.; 28 nov.
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân