Foto's

Nij Libben spilet Drift

Nij Libben spilet DriftToanielferiening Nij Libben fan Jellum/Bears spilet 18, 19 en 26 maart it stik Drift fan Marit de Weerd. It binne 9 koarte sênes dy op ferskate plakken yn Jellum spile wurde, de start is yn doarpshus d ’Ald skoalle yn Bears.

It tema fan de sênes giet ús allegear oan: relaasjes en seksualiteit.
De earste kear of krekt de sleur yn de relaasje. Pochende puberjongens en ferstikkende mem-dochter relaasjes.

De sênes wurde spile troch 9 puberjongeren en 6 folwoeksenen. Se nimme it publyk graach mei op harren ûntdekkingsreis.

De start is 19.30 oere yn Doarpshûs d’ Ald Skoalle yn Bears. Fan dêr út wurdt elk nei Jellum ta brocht dêr ‘t op 4 ferskillende plakken 8 sênes te belibjen binne. Foar de slotsêne giet elk wer nei Doarpshûs d’ Ald Skoalle yn Bears.

Net geskikt foar minder falide minsken en bern ûnder de 12 jier.

Kaartferkeap: info@nij-libben.nl
Mear ynfo: www.nij-libben.nlTerug

Agenda

Oud papier 2018
8 december.

Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:
27 okt.:
Fryske jûn mei Piter Wilkens en in Fryske kwizzz.
20.30 oere; entree 10,--
17 nov.: Stamppotbuffet
17:00 oere
25 nov.: Sterke ferhalen mei Douwe de Bildt en Jan Kalma
16:00 oere
15 dec.: Filmjûn
20:00 oere
6 jan.: Nieuwjaarsbrunch
13:00 oere
18 jan.: Itensiede mei Wyneke en Marjolein
17:30 oere
9 febr.: Snertjûn
17:00 oere
21 febr.: Boekejûn mei Anita Terpstra
20:00oere
2 maart: Discojûn
20.30 oere

Kaartclub 'Harten Aas'
Kruisjassen: 19 nov.
17 dec. 21 jan. 25 febr. 18 maart, 1 april
Aanvang: 19.45 uur
Klaverjassen: 12 okt.
9 nov. 14 dec. 11 jan.
8 febr. 8 maart en 12 april
Aanvang 20.00 uuur

Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uurDorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân