Foto's

Nij Libben spilet Drift

Nij Libben spilet DriftToanielferiening Nij Libben fan Jellum/Bears spilet 18, 19 en 26 maart it stik Drift fan Marit de Weerd. It binne 9 koarte sênes dy op ferskate plakken yn Jellum spile wurde, de start is yn doarpshus d ’Ald skoalle yn Bears.

It tema fan de sênes giet ús allegear oan: relaasjes en seksualiteit.
De earste kear of krekt de sleur yn de relaasje. Pochende puberjongens en ferstikkende mem-dochter relaasjes.

De sênes wurde spile troch 9 puberjongeren en 6 folwoeksenen. Se nimme it publyk graach mei op harren ûntdekkingsreis.

De start is 19.30 oere yn Doarpshûs d’ Ald Skoalle yn Bears. Fan dêr út wurdt elk nei Jellum ta brocht dêr ‘t op 4 ferskillende plakken 8 sênes te belibjen binne. Foar de slotsêne giet elk wer nei Doarpshûs d’ Ald Skoalle yn Bears.

Net geskikt foar minder falide minsken en bern ûnder de 12 jier.

Kaartferkeap: info@nij-libben.nl
Mear ynfo: www.nij-libben.nlTerug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:

16,17, 18 aug.

Merke Jellum-Bears op keatsfjild yn Jellum


Oud papier 2019
21 september; 30 november
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân