Foto's

Ter inzage en raadplegen van ontwerpbestemmingsplan

Ter inzage en raadplegen van ontwerpbestemmingsplanIngevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Bûtengebiet gemeente Littenseradiel’ met ingang van 7 november 2014 tot en 18 december 2014 ter inzage in het gemeentehuis te Wommels. In die periode kan een ieder bij de gemeenteraad zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan.

Plangebied
Het plangebied omvat het landelijk gebied van de gemeente Littenseradiel, met inbegrip van de kleinere dorpen Jellum, Bears, Hinnaard, Iens, Leons, Húns en Lytsewierrum. De grotere kernen vallen buiten het plangebied; voor deze kernen zijn afzonderlijke bestemmingsplannen vastgesteld.

Eén van de belangrijkste ontwikkelingen betreft de schaalvergroting in de agrarische sector, op grond waarvan het raadzaam dan wel noodzakelijk is, dat agrarische bouw vlakken groter (kunnen) worden.
Uitbreiding en schaalvergroting kunnen echter schadelijke effecten hebben op het landschap, de natuur en het dierenwelzijn. De gemeente wil deze effecten voorkomen, dan wel tot een minimum beperken.
Daarom zijn in het ontwerpbestemmingsplan (beperkende) voorwaarden opgenomen voor vergroting van agrarische bouwvlakken.
Landbouw blijft de belangrijkste landschappelijke drager in het buitengebied. De gemeente gaat uit van een duurzame balans tussen het economisch belang en de kwaliteiten van natuur en landschap.

Wilt u meer informatie of inzage in het plan klik hier.Terug

Agenda

Oud papier 2017
Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg
16 december

17 novimber Bierpriuwerij
d'Ald Skoalle Bears
20.30 oere; 15 euro p.p.

7 jannewaris 2018 Nyjiersbrunch
d'Ald Skoalle Bears
13.00 oere

14 april Rommelmerk
d'Ald Skoalle Bears


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân
 
Jaarverslag dorpsbelang 2017

Jaarverslag dorpsbelang 2016