Foto's

Ter inzage en raadplegen van ontwerpbestemmingsplan

Ter inzage en raadplegen van ontwerpbestemmingsplanIngevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Bûtengebiet gemeente Littenseradiel’ met ingang van 7 november 2014 tot en 18 december 2014 ter inzage in het gemeentehuis te Wommels. In die periode kan een ieder bij de gemeenteraad zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan.

Plangebied
Het plangebied omvat het landelijk gebied van de gemeente Littenseradiel, met inbegrip van de kleinere dorpen Jellum, Bears, Hinnaard, Iens, Leons, Húns en Lytsewierrum. De grotere kernen vallen buiten het plangebied; voor deze kernen zijn afzonderlijke bestemmingsplannen vastgesteld.

Eén van de belangrijkste ontwikkelingen betreft de schaalvergroting in de agrarische sector, op grond waarvan het raadzaam dan wel noodzakelijk is, dat agrarische bouw vlakken groter (kunnen) worden.
Uitbreiding en schaalvergroting kunnen echter schadelijke effecten hebben op het landschap, de natuur en het dierenwelzijn. De gemeente wil deze effecten voorkomen, dan wel tot een minimum beperken.
Daarom zijn in het ontwerpbestemmingsplan (beperkende) voorwaarden opgenomen voor vergroting van agrarische bouwvlakken.
Landbouw blijft de belangrijkste landschappelijke drager in het buitengebied. De gemeente gaat uit van een duurzame balans tussen het economisch belang en de kwaliteiten van natuur en landschap.

Wilt u meer informatie of inzage in het plan klik hier.Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle
9 febr. 15 uur: verteller Gjalt de Groot met zangtrio Triofantlyk
18 maart 20 uur: Terug in de tijd
11 april 20 uur Pubquiz

Biljarten en kaarten
Elke maandagavond

Klaverjassen

14 febr.; 13 maart; 10 april

Oud papier 2020
8 febr.;18 april; 4 juli; 19 sept.; 28 nov.
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân