Foto's

Verslag jaarvergadering Dorpsbelang Jellum en Bears 2014

Verslag jaarvergadering Dorpsbelang Jellum en Bears 2014VERSLAG JAARVERGADERING 24 april 2014

Aanwezig: 36 leden, 6 bestuursleden

1. Opening
Truke Zeinstra heet een ieder welkom op deze avond.

2. Ingekomen stukken/mededelingen
Geen belangrijke zaken, onderwerpen komen in de vergadering aan bod.

Nieuwe bestuursleden zijn Peter Weijer en Dirkje Rodenhuis.

3. Verslag van de jaarvergadering van 2013
Geen opmerkingen; vastgesteld

4. Terugblik over afgelopen jaar.

Inleiding
- Doarpsbelang richt zich op:
- Leefbaarheid van de dorpen Jellum- Bears
- De algemene belangen van de dorpsbewoners
- Contact tussen bewoners en gemeente
- Contacten met omliggende dorpen voor zaken die het dorp overstijgen
- Andere zaken die in het belang van de dorpen Jellum- Bears zijn.
De dorpsvisie is daarbij een belangrijk instrument en dient als werkboek voor Doarpsbelang

Bestuur Doarpsbelang.
Er zijn het afgelopen jaar acht bestuursvergaderingen geweest ( te weten: 21 mei, 25 juni, 17 september, 5 november,10 december,21 januari, 4 maart,1 april). Daarnaast zijn er diverse werkgroep overleggen geweest waar bestuursleden actief aan deelnemen.
Vorig jaar is Marjolein Smedema tot het bestuur toegetreden, na een paar vergaderingen heeft zij aangegeven zich niet thuis te voelen met de onderwerpen waar dorpsbelang zich mee bezig houdt en zich teruggetrokken uit het bestuur. Frank Vellinga heeft aangeboden haar plaats in te nemen.
Truke Zeinstra is de nieuwe voorzitter.

Zaken waar Doarpsbelang het afgelopen jaar mee bezig is geweest:

• Bestemmingsplan Buitengebied (o.a. Jellum-Bears)
Dorpsbelang heeft het ontwerp bekeken. Daarin geen reden gezien om bezwaar aan te tekenen. In het ontwerp plan is geen ruimte opgenomen voor woningbouw. Eventuele wensen tot woningbouw zullen dus steeds gepaard gaan met een aanvraag ontheffing bestemmingsplan. Dorpskernen archeologisch waardevol gebied.

• Lantaarnpalen-plan.
Het plan wat opgesteld is door de werkgroep ligt bij de gemeente die er positief tegenover staat maar zelf geen middelen heeft. In het kader van de besteding van NUON gelden is er een streekagenda Noord West Fryslân waarin de burgemeester participeert. Hierin wordt gesproken over duurzame openbare verlichting. De gedeputeerde Konst wil dit plan provinciaal maken. De gemeente wil proberen daarin de plannen van Bears (en enkele andere dorpen in Littenseradiel) gerealiseerd te krijgen, waarbij het niet alleen om de duurzame verlichting maar ook om historische armaturen gaat. Dorpsbelang heeft hierover contact met de burgemeester gehad.

• Snel internet - glasvezel
Dorpsbelang heeft de actie van de gemeente Littenseradiel om bewoners te wijzen op het belang van snel internet ondersteund. Hiervoor is een brief bij ieder bezorgd.
Voor de toekomst is snel internet van groot belang voor alle bewoners en bedrijven. Omdat het voor providers financieel aantrekkelijker is om snel internet aan te leggen in dichtbevolkte gebieden, is een speciale actie opgezet om ook in dunbevolkte gebieden glasvezel aan te leggen tegen redelijke kosten met behulp van Provinciale subsidie. In een 5-tal dorpen in Littenseradiel was zoveel aanmelding dat daar nu de plannen concreet gemaakt worden. U kunt zich nog steeds vrijblijvend aanmelden op de site www.littenserdadiel.Opglas.nl Het gaat eerst om een behoeftepeiling.

• Urnenmuur
Op grond van de dorpsvisie en een vraag vorig jaar heeft DB onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en wenselijkheid van een urnenmuur. Bij de begrafenisvereniging en bij de gemeente Westerwird zijn geen concrete aanvragen gedaan. Wel is er in de besturen over gesproken en heeft de PKN gemeente zich georiënteerd in Mantgum en Easterwierrum waar urnenmuren zijn gerealiseerd. Daar blijkt het gebruik erg tegen te vallen, er zijn nog maar weinig plaatsen in gebruik. De kosten zijn hoog ca.
€ 30.000. Het besluit van de PKN gemeente is dat er voorlopig geen urnenmuren komen, tenzij er zoveel vraag is en er op voorhand zoveel ruimtes verkocht zijn, dat de financiële risico’s verantwoord zijn. Een plaats kost ca.
€ 1.000 voor 20 jr. vooraf te betalen. In vergelijking een graf kost ca. € 30 per jaar voor 20,30 of 40 jaar, per jaar te betalen.
Het uitstrooien van as op het kerkhof, het plaatsen van een monument of het bijzetten van een urn in een graf is altijd mogelijk en gebeurt nu wel.

• Havenplan
Inspectie door de gemeente van de walbeschoeiing in de haven van Bears heeft ertoe geleid dat dorpsbelang een verzoek bij de gemeente heeft neergelegd om het picknickplek op te knappen en dan met name de walbeschoeiing te verlengen tot in de hoek van de haven. Uitdiepen van de haven is niet waarschijnlijk omdat dit voor een kanoroute niet nodig is. Gemeente is terughoudend omdat zij verwacht dat na verbeteren van de walbeschoeiing vervolgvragen komen over de bevaarbaarheid van de Bearsterfeart en de hoogte van doorvaarten. Dorpsbelang zal in het komende periode de vinger aan de pols houden.

• Pictogrammen onder plaatsnaamborden
Een aantal leden van DB hebben alle pictogramborden onderzocht en alle gewenste wijzigingen doorgegeven aan de gemeente. Het wacht nog op de gemeentelijke uitvoering, de gemeente wil dit voor alle dorpen gelijktijdig uitvoeren. De borden zijn besteld, aldus de gemeente.

• Duurzaamheid
DB krijgt van verschillende kanten informatie toegestuurd om te werken aan duurzaamheid als een belangrijk doelstelling in het kader van de leefbaarheid van de dorpen. Het gaat daarbij om het project Duurzame Dorpen van Doarpswurk, Energie, projecten van de KNHM, enz. Hieruit is de werkgroep Dorpsmolen voortgekomen. DB is van mening dat zij zich beter op een onderwerp goed kan focussen dan op vele een klein beetje.

• Verkeerswerkgroep - Hegedyk
Nadat vorig jaar de verkeerswerkgroep de plannen voor de aanpak van de herinrichting op de Skoallehoeke intensief heeft besproken, zijn deze plannen in het afgelopen jaar uitgevoerd. De herinrichting van fase 2 is klaar en de Skoallehoeke ziet er prachtig uit. Ook de bebording is aangepast en ziet er professioneel en netjes uit.
In het najaar zal de verkeerswerkgroep contact opnemen met de gemeente, dhr. Post om fase 2 te evalueren. Ik roep dan ook alle leden op die vragen, op- en aanmerkingen hebben op de aanpassingen bij de Hegedyk deze te melden bij DB zodat we deze kunnen meenemen. Ook zullen dan de mogelijkheden van fase 3 ( kerk/café) verder onderzocht worden. De verkeerswerkgroep zal dan haar activiteiten weer oppakken.

• Diversen:
1. Fytspad Bears - Fûns: wordt na de bouwvak 2014 verhard (dit in verband met het broedseizoen).Tussen Fûns en Hilaerd komen nieuwe bruggetjes, pad loopt door het land.
2. Fytspaad over de Zwette: wordt gekoppeld aan de landbouwbrug die t.b.v. Dairy Campus nog wordt aangelegd.
3. Meegewerkt aan enquête van Stichting Partoer i.v.m. onderzoek over leefbaarheid op het Friese platteland en toekomstige ontwikkelingen. Zij komen vervolgens met aanbevelingen hoe daar als dorpsbelangen op in te spelen.
4. Onrust in Bears; de gemeente vraagt nadrukkelijk om van elk incident in de onrust in Bears melding te maken bij de gemeente/ politie. Daarmee kan de gemeente/ politie beter haar taak in het handhaven van openbare orde en veiligheid waarmaken.
5. Contacten met dorpsbelang Boksum over spitsafsluiting Boksumerdyk, lichtuitstoot van Post NL, Nieuw Stroomland.
6. Doarpsbelang heeft contact gezocht met de zoon van de eigenaar van het Jellumer Bos om te onderzoeken of er mogelijkheden wat betreft het Jellumer Bos zijn.
7. Bestuurlijk en ambtelijk overleg; hierin komen diverse genoemde onderwerpen ter sprake. Ook het aantal meldingen bij de politie worden besproken en de kleinleed meldingen. Dorpsbelang heeft gemeld dat het hek bij het dorpshuis deels verrot is en daardoor gevaarlijk.
8. DB zal samen met andere dorpen die in de toekomst naar Leeuwarden gaan onderzoeken hoe de voorbereiding hierop het beste en mogelijk gezamenlijk zou kunnen verlopen.
9. Nieuwe bewoners worden welkom geheten door DB met een bos bloemen, een praatje over DB en een exemplaar van de dorpsvisie.
10. De nabestaanden van overleden dorpsbewoners krijgen namens DB een schriftelijke condoleance.

5 Stand van zaken sportveld per 24-4-2014

Waar zijn we gebleven?
- Vorig jaar om deze tijd met oprit bezig. Toen veel last van harde koude wind en zandverstuiving.
- Alles is uiteindelijk afgemaakt; openingsfeest op zaterdag 22-6-2013. Opening gedaan door burgemeester. Daarna ballonnenwedstrijd voor de kinderen, kaatsclinic en demonstratie door hoofdklasse topkaatsers o.l.v. Simon Minnesma. Verder was er nog een Jeu des Boules demo door JDB vereniging Leeuwarden. Het weer was helaas vrij slecht, vrij veel regen die middag. Voordeel is dat we dan gelijk het voordeel van de nieuwe bestrating konden ‘ervaren’.
- Daarna nog een kaatswedstrijd door KF de Twa Doarpen en een feestje in de tent.
- Grote activiteiten waren natuurlijk de merke en de RF; mooi kunnen profiteren van de nieuwe situatie.

Zaken die vermeld moeten worden:
- Hokje moet ieder jaar winterklaar worden gemaakt. Waterleiding afgetapt en vorstverwarming aan etc. Protocol voor gemaakt samen met Jan Peter.
- Het terrein is mooi, maar zonder beheer maakt de natuur het een stukje “natuurlijker”. Onkruid groeit, ook tussen bestrating, gras groeit, struiken groeien door. Het vraagt wel aandacht om mooi te blijven. Taak van dorpsbelang om te organiseren, we overwegen een ‘beheerder’ te benoemen.
- In het kader van NL-doet hebben we op 4 april met een groep vrijwilligers gemaaid om bestarting, onkruid verdelgd, takken opgeruimd, geveegd, hokje schoon en gebruiksklaar etc. Daarna even drankje en hapje. Dit levert het sportveld dan weer € 450 -/- consumpties op. Verder is er nog een groepsfoto gemaakt welke mooi ingelijst zal worden opgehangen in de ‘pantry’ van het hokje.
- Maaien was nog een issue. De rekening van het maaien uitbesteden viel met € 2300 nogal tegen. Wel te begrijpen maar eigenlijk te veel voor onze exploitatie. Daarom is er een eigen kooimaaier gekocht door Henk de Boer welke via afbetaling door dorpsbelang wordt overgenomen. Maaien zal volgens een systeem met vrijwilligers gaan gebeuren. Op deze manier hopen we voordeliger het veld kort te houden.
- Het betekent wel zo nu en dan met vrijwilligers even aanpak met kantjesmaaiers, onkruidwieders, bezems etc. Organisatie door DB/beheerder
- Activiteiten: er wordt zo nu en dan ge-jeu-des-bouled. Overige activiteiten zijn natuurlijk mogelijk. Wie ideeën heeft, ze zijn welkom. Het is (o.a. onder het afdakje) een leuke plek voor een BBQ of (kinder)feestjes beschikbaar.

Financieel:
- Zoals vorig jaar vermeld: tekort van € 20.000
- Lening kerk, afbetaling in 20 jaar (tot 2034) met een jaarlijks vast te stellen rente, momenteel 3%.
- Voor onderhoud ook subsidie door gemeente. Op dit moment ligt een verzoek tot verhoging bij de gemeente omdat het terrein groter is geworden.
- Overige inkomsten zijn noodzakelijk om zo snel mogelijk weer schuldenvrij te worden. Extra inkomsten worden via beschikbaarstelling terrein aan Watse van Balen als parkeerplaats voor 3 auto’s, overloop parkeergelegenheid voor Jonker Sikke en Fysiotherapie Sybesma sponsort het terrein.
- Op deze manier kan de financiële exploitatie net rondgezet worden.
6 Kultuerboartersplak Bears
Afgelopen jaar is het project Boartersplak Bears tot een afronding gekomen. In juni was de officiële opening door Wethouder Willemsma. Daarna waren er achter de schermen nog een aantal kleinere werkzaamheden. Er is een prullenbak geplaatst, overleg geweest met Uniastate over onderhoud en aansprakelijkheid. Met het Keurmerkinstituut wegen de laatste loodjes zwaar, steeds verschillende eisen worden er gesteld aan de speeltoestellen aan de kast. Aankomende maandag komt het laatste certificaat! Dan is de speeltuin volledig in orde.
Er zijn ook bordjes geplaatst om aan te geven dat het verboden is je hond zijn behoefte te laten doen op het terrein van Uniastate/ speeltuin. Er komen nog steeds berichten dat er toch veel hondenstront ligt in en rond de speeltuin. Spreek de personen die dit laten gebeuren er op aan dat zij zelf de hondenpoep opruimen, meld het desnoods bij DB of bij Uniastate.

7 Nieuw-Stroomland
Jeen geeft een korte presentatie over de stand van zaken betreffende Nieuw-Stroomland

Idee is begonnen tussen 2007 en 2008. Doel was het creëeren van meer functiegebieden (wonen, recreatie en natuur) en werkgebieden (industrie, agrarisch en kantoor). Twee centrale thema's: ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid in relatie tot wonen, werken en recreatie.

Verschillende prioriteiten:
De prioriteit van de gemeente Leeuwarden is: werkgelegenheid en verkoop van grond.
De prioriteit van de omliggende dorpen is: landschappelijke inpassing en maximale afstand bewaking stad -> dorpen.

Invloed dorpsbelangen via "klankbordgroep" en drie gemeenten.

Deelgebieden:
- de haak
- middelseegebied
- Newton park IV
- Dairy Campus
- stedelijke ontwikkeling

Vanuit de gemeente en de infoavond van de Dairy Campus kwam (onverwacht) het nieuws dat er een tweede brug over de Zwette komt voor landbouwverkeer. Dit zou in combinatie komen met een fietspad. Dorpsbelang is hierover niet van te voren geïnformeerd. Van belang is om er als dorpsbelang een standpunt over in te nemen, op welke plek deze brug zou komen en of er behoefte is aan een fietspad.

De Dairy Campus heeft presentatie gegeven in het plan van de nieuwe campus.

Vanuit de klankbordgroep zijn er aanmerkingen gegeven op het beeldkwaliteitsplan. De gemeente wil wachten tot de laatste grond afkoop. Jeen en Jenneke blijven aanspreekpunt voor Nieuw-Stroomland vanuit het dorpsbelang.

8 Nieuwe thema’s 2014
- Dorpsvisie aanpassen op punten voor 2015.
- Thema: duurzaamheid

9 Kascontrole 2014
Jan-Willem en Mariska (?) zullen in 2015 weer de kascontrole op zich nemen.

10 PAUZE

11 Molencommissie
Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle
9 febr. 15 uur: verteller Gjalt de Groot met zangtrio Triofantlyk
18 maart 20 uur: Terug in de tijd
11 april 20 uur Pubquiz

Biljarten en kaarten
Elke maandagavond

Klaverjassen

14 febr.; 13 maart; 10 april

Oud papier 2020
8 febr.;18 april; 4 juli; 19 sept.; 28 nov.
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân