Foto's

Toanielferiening Nij Libben komt mei twa ienakters

Toanielferiening Nij Libben komt mei twa ienaktersNei de suksesfolle foarstelling "Katharina-Katharina" foarich jier, spylje wy dit seizoen twa ienakters. Ien spyle troch de jongerein fan 11 oan't 17 jier en ien troch folwoeksenen.
De jongeren spylje it stik "de Beppefyts". Dit stik is bewurke troch Tsjerk Kooistra en giet oer pesten. D'r dogge mar leafst 14 jongens en famkes oan mei. Yn't stik wurd songen en dûnse en akteare. De rezjy is yn hannen fan Jehannes Arendz.

De folwoeksenen spylje de ienakter " Dus hij sûpte.......! Fjouwer freondinnen komme jierren letter bijelkoar en d'r komt dan in protte âld sear boppe. In stik mei humor en drama. It is in nij Frysk toanielstik skreaun troch Anja Steegstra, sy docht ek de rezjy.

De ùtfierings binne freed 14 en sneon 15 febrewaris om 20.30 oere yn it Doarpshûs yn Bears. Hâld dizze dagen frij yn jim aginda!!!!

Hâld foar it leste nijs www.nij-libben.nl yn'e gaten.
Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle
9 febr. 15 uur: verteller Gjalt de Groot met zangtrio Triofantlyk
18 maart 20 uur: Terug in de tijd
11 april 20 uur Pubquiz

Biljarten en kaarten
Elke maandagavond

Klaverjassen

14 febr.; 13 maart; 10 april

Oud papier 2020
8 febr.;18 april; 4 juli; 19 sept.; 28 nov.
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân