Foto's

Toanielferiening Nij Libben komt mei twa ienakters

Toanielferiening Nij Libben komt mei twa ienaktersNei de suksesfolle foarstelling "Katharina-Katharina" foarich jier, spylje wy dit seizoen twa ienakters. Ien spyle troch de jongerein fan 11 oan't 17 jier en ien troch folwoeksenen.
De jongeren spylje it stik "de Beppefyts". Dit stik is bewurke troch Tsjerk Kooistra en giet oer pesten. D'r dogge mar leafst 14 jongens en famkes oan mei. Yn't stik wurd songen en dûnse en akteare. De rezjy is yn hannen fan Jehannes Arendz.

De folwoeksenen spylje de ienakter " Dus hij sûpte.......! Fjouwer freondinnen komme jierren letter bijelkoar en d'r komt dan in protte âld sear boppe. In stik mei humor en drama. It is in nij Frysk toanielstik skreaun troch Anja Steegstra, sy docht ek de rezjy.

De ùtfierings binne freed 14 en sneon 15 febrewaris om 20.30 oere yn it Doarpshûs yn Bears. Hâld dizze dagen frij yn jim aginda!!!!

Hâld foar it leste nijs www.nij-libben.nl yn'e gaten.
Terug

Agenda

Oud papier 2017
Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg
16 december

17 novimber Bierpriuwerij
d'Ald Skoalle Bears
20.30 oere; 15 euro p.p.

7 jannewaris 2018 Nyjiersbrunch
d'Ald Skoalle Bears
13.00 oere

14 april Rommelmerk
d'Ald Skoalle Bears


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân
 
Jaarverslag dorpsbelang 2017

Jaarverslag dorpsbelang 2016