Foto's

Jaarverslag 2013 doarpsbelang Jellum Bears

Jaarverslag 2013 doarpsbelang Jellum BearsVERSLAG JAARVERGADERING 17 april 2013

Aanwezig: 22 leden, 6 bestuursleden ( zie presentielijst )

1. Opening
Bernard Posthumus heet een ieder welkom op deze avond.

2. Ingekomen stukken/mededelingen
Geen dringende zaken

3. Verslag van de jaarvergadering van 2011

Geen opmerkingen; vastgesteld.

4. Financiën
De penningmeester licht met behulp van Powerpoint de financiële zaken over 2012 toe. 2 zaken staan centraal: de financiële positie en de exploitatie.
Op de spaarrekening staat momenteel een tegoed van € 9.200. Er dient echter nog zo’n € 2.500 betaald te worden voor het boartersplak in Bears. Daarnaast moet er nog een uitbetaling gedaan worden aan de speeltuin van Jellum. Dit bedrag zal nog nader uitgezocht worden. Het streven is een buffer te houden van zo’n € 5.000 voor eventuele grote uitgaven of ondersteuning van andere verenigingen in het dorp. Het is de vraag of dat dit jaar houdbaar is omdat er waarschijnlijk wel behoefte aan extra geld vanwege de grote projecten.
De exploitatie wordt toegelicht. Het grootste deel van de inkomsten is afkomstig van de gemeente. De rente op het spaargeld is marginaal, mede vanwege de lage rentestand. De contributie is al heel lang (onbekend is hoe lang precies) € 10. De kosten zijn de loop der jaren echter wel gestegen en de lasten zullen komende jaren ook hoger zijn. Daarom is besloten de contributie te verhogen naar €15. In het jaar 2012 is er € 1.400 ‘over’ maar zoals toegelicht zal dit nog hard nodig zijn in de toekomst. Een ‘financiële meevaller’ is het feit dat het sportveld niet gemaaid hoefde te worden in 2012.

5. Bestuurssamenstelling.
Bernard en Jenneke treden af, de nieuwe leden zijn Piet Bootsma en Marjolein Smedema. Jenneke zal nog wel betrokkene blijven bij de klankborgroep Nieuw stroomland.

6. Terugblik over afgelopen jaar.
Vergaderingen en nieuwe bestuursamenstelling
Doarpsbelang is sinds de jaarvergadering 7 keer in voltallige vergadering bijeen geweest. Daarnaast is er veelvuldig overleg geweest in werkgroepverband rond de grote thema’s.
Amende Hoogland is de nieuwe secretaris van het Doarpsbelang.
Info-avond gemeente voor nieuwe bestuursleden doarpsbelangen op 25 juni 2012. Amende Hoogland is er namens Jellum-Bears naar toe geweest.

Pictogrammen onder Naamplaatsborden
Doarpsbelang heeft een mail van de gemeente ontvangen betreffende de pictogrammen onder de verkeersborden, zijn deze nog nodig?
Deze zijn nodig voor de wandelaar/fietser, er is 6000 euro beschikbaar voor de hele gemeente. De huidige pictogrammen in Jellum-Bears zijn vervaagd. Advies vanuit Dorpsbelang: handhaven pictogrammen met mogelijke uitbreiding voor de Buortersplak te Bears en de aanligplaats voor boten. Advies aan gemeente: er dienen nieuwe stickers te komen.

Nieuw Stroomland
Doarpsbelang was 15 mei opnieuw aanwezig op info-avond over nieuw stroomland in Weidum. Er zijn die avond geen wezenlijke nieuwe zaken aan de orde geweest.
De Projectorganisatie heeft een klankbordgroep ingesteld. De klankbordgroep wordt geïnformeerd door het kernteam Nieuw Stroomland en kan reacties geven op de projecten die onder Nieuw Stroomland plaatsvinden en/of zelf suggesties doen.
Beroep en bezwaarprocedures lopen via de hiervoor bedoelde wettelijke procedure.
De klankbordgroep komt afhankelijk van de hoeveelheid ontwikkelingen circa 3 maal per jaar bijeen. Reactie van de klankbordgroep is niet bindend maar bij tegenstrijdigheden van besluitvorming/advies met de gestelde kaders kan dit besproken worden in het bestuurlijk platform. De adviezen worden bij besluitvorming voorgelegd aan de Stuurgroep Nieuw Stroomland. Dinsdag 6 november 2012 wordt de 2e bijeenkomst van de klankbordgroep gehouden.

Doarpsbelang participeert in klankbordgroep, is daarin kritisch op kwaliteitsaspecten in het verlengde van de ontwerp structuurvisie en beeldkwaliteitsplan. In het verlengde hiervan zijn de ontwerpkeuzes rond het nieuwe pand van Post NL bekritiseerd. Actueel was een mogelijk verhoging van de kruising van de Boksummerdam – Haak om Leeuwarden. Na gezamenlijk protest van Boksum en Jellum blijft de aannemer bij het oorspronkelijke plan (nivo maaiveld).

12 februari was er een infoavond over de ontwikkelingen rond Nij Bosmazate/Dairy Campus. Inwoners van Jellum-Bears zijn daarvoor uitgenodigd. Onderwerp waren de ontwikkelingen voor de toekomst.

Jeen van Hofwegen met Jenneke Andreae houden voor Jellum-Bears de vinger aan de pols en werken nauw samen met Weidum en Boksum.

Sportveld
De stand van zaken m.b.t. het sportveld wordt toegelicht aan de hand van een presentatie. Er is veel gebeurd en het terrein is bijna klaar. Een tegenvaller was het weer. De 2e helft van de zomer van 2012 was erg nat waardoor vlot doorwerken niet meeviel. De winter en het voorjaar waren erg koud met veel straffe oostenwind. Al met al is mede dankzij het doorbijten van vele vrijwilligers en uitvoerders het resultaat zoals het nu is. Op foto’s worden de verschillen geïllustreerd. Tegenvaller is wel dat m.n. het straatwerk veel duurder uitpakt dan oorspronkelijk geoffreerd. Omdat het een investering is voor (waarschijnlijk) meer dan 30 jaar hebben we besloten toch door te pakken en het goed te doen. We hebben nog extra sponsoring van de Rabobank (€ 10.000) gekregen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Er is een tussentijdse bespreking met de aannemer geweest om te attenderen op de financiële positie. Na afronding van de werkzaamheden zal de eindbalans opgemaakt moeten worden. Duidelijk is wel dat er een restschuld zal zijn welke de komende jaren zal moeten worden afgelost. Gezien het schitterende resultaat en het strategische karakter wordt dit als overkomelijk beschouwd. Er zal aandacht moeten zijn voor de exploitatie van het geheel (zowel financieel als qua activiteiten) want het zou jammer zijn als de benutting te laag is. Er zijn al ideeën voor het oprichten van een Jeu des Boules club.

Kultuerboartersplak
Kultuerboartersplak commissie werkt onder de vlag van DB. Zie ook powerpoint) Start in 2009.
Productie en plaatsing in 2012: veel vrijwilligers uit Jellum-Bears hebben een bijdrage geleverd.
Nu 2013: Het project verkeert in afrondende fase, d.w.z. eerste keuring ter plaatse heeft plaatsgevonden. Puntjes op de i om definitieve goedkeuring te verkrijgen.
Meer grond opbrengen, terrein verhogen; toestellen dieper in de grond; klimtouw, schommel.
Afrekening met fondsen die geld verstrekt hebben. Provincie is rond. Wacht nog op de laatste nota’s m.b.t. Oranjefonds, Heidemij en Pr. Bernard Cultuurfonds.
Belangrijk punt voor ons allen: honden niet meer uitlaten in en rond het boartersplak, of direct opruimen.
Aan de hand van een powerpoint presentatie is een overzicht gegeven van de financiële gang van zaken.

Nostalgische en Sfeervolle Straatverlichting in Bears.
Plan tot vervanging van de straatverlichting is op 26 juni aan de bewoners van Jellum-Bears gepresenteerd door de werkgroep. Opkomst was laag. Reactie variërend. Advies minder palen en een finale check van reacties op huisnummer in Bears.
Het aangepaste plan is vervolgens onder de noemer van het bestuur van Doarpsbelang naar de gemeente gegaan. De strekking van het plan is als volgt:
Met de dorpsvernieuwing in 1983/1986 zijn er in Bears nieuwe lantaarnpalen gekomen.
Rond de eeuwwisseling is het aantal lantaarns in Bears uitgebreid met 4 stuks aan het Tsjerkepaad vanaf de kruising met de Bearsterdyk tot de opgang van de kerk.
Een aantal bewoners ergert zich al jaren aan:
• De saaie vormgeving van de palen
• De hinderlijke lichtsterkteverschillen van de palen onderling( en de verschillen in kleur)
• De extreem sterke verlichting van een der palen

Doarpsbelang Jellum/Bears wil de lantaarnpalen vervangen zien worden door sfeervolle nostalgische ontwerpen, die in combinatie met het fraaie dorpsgezicht en Uniastate de cultuur-historische betekenis van Bears versterken en benadrukken.
Hierbij gelden voor ons de volgende uitgangspunten :
1. De keuze voor een bepaalde vormgeving van de lantaarnpalen moet de cultuurhistorische waarde van Bears benadrukken en versterken
2. Duurzaamheid moet bij de verlichtingstechniek uitgangspunt zijn
3. De onderhoudskosten van de palen moeten laag zijn.
4. Het energiegebruik moet laag zijn.
5. De nadruk van de verlichting ligt niet op het helder verlichten van de straten, maar op het verhogen van de historische sfeer en het versterken van het totale dorpsbeeld (meer palen, minder licht).

Begroting:
De nostalgische lantaarnpaal heeft een kostprijs van ± € 1.100,00 per stuk ( Fa. KS-Verlichting uit Zwaagdijk-Oost). In ons plan betekent dit in totaal een investering van 25 x € 1100 = € 27.500 ( excl. Aanleg). Met een afschrijvingslast over 40 jaar van € 687,50 per jaar. Dit bedrag zal voor een groot gedeelte worden terugverdiend door de energie besparing van de led-lampen.

Werkgroep heeft ingesproken op het zgn. ‘runpetear’. Gemeenteraad heeft vervolgens voor de behouden variant gekozen: slechts lantarenpalen vervangen die technisch zijn afgeschreven. Wethouder Hernamdt is hier later op teruggekomen met als inzet het Bearsterplan alsnog een plaats te geven in de zgn. voorjaarsnota. Hernamdt is wegens ziekte langdurig uitgevallen en vervangen door Klaas de Boer.

Verkeerswerkgroep Hegedyk
De verkeerswerkgroep, die werkt onder de vlag van DB, in overleg met de gemeente ( dhr. P.Post) is het afgelopen jaar meerder keren bijeen geweest om plannings- en uitvoeringskeuzes te maken rond fase 2 en 3 van de herinrichting van de Hegedyk. In de prioriteitstelling zijn de aanvankelijke keuzes rond fase 2 en 3 omgedraaid en krijgt het kruispunt Hegedyk – Bearsterdyk voorrang op het deel rond de kerk. Wegens beperktere financiële middelen zal het plan voor fase 2, herinrichting van de Skoallehoeke aangepast moeten worden, gemeente heeft verschillende varianten uitgewerkt, in overleg is tot een variant besloten die ieders voorkeur had.
Deze is op een inloop-middag voorgelegd aan alle bewoners. Vervolgens zijn alle gemaakte opmerkingen door de verkeerswerkgroep, de bewoners die ook schriftelijk gereageerd hebben en de gemeente besproken en is over alle punten overeenstemming bereikt. ( asfalt blijft i.p.v. klinkers, parkeerplaatsen komen er niet, bushalte wordt richting Weidum opgeschoven, wegversmalling op Hegedyk richting Weidum opgeschoven, wegversmalling op Bearsterdyk verdwijnt, gemeente neemt contact op met de eigenaren van alle borden op de Skoallehoeke om tot een beter geheel te komen, ’n aantal borden kan verdwijnen, visuele scheiding tussen weg en voetpad m.b.v. blokken als op Smidshoeke, hoogte van de hagen)
Bestek wordt verder uitgewerkt door gemeente, aanbesteding, verwachte start uitvoering september/oktober 2013. Hinder: verwachting is dat halve rijbaan beschikbaar blijft.

Evaluatie van de herinrichting bij de Smidshoeke, aantal punten benoemd welke door gemeente worden uitgevoerd.

In het kader van de verkeersveiligheid heeft het Doarspbelang een brief gehad van mevr. Buijsse waarin melding werd gemaakt van het beperkte uitzicht op de kruising Hegedyk – Bearsterdyk door de veelheid aan borden daar en de zwaar uitdijende struiken van de woning op Bearsterdyk 1. (Naar aanleiding daarvan heeft de heer Haersma van de gemeente contact met mevr. Buijs gehad. Hij is ter plekke wezen kijken en is van mening dat het zicht op de kruising erg slecht is, maar dat de acties ter verbetering te groot zijn voor het zgn. ‘klein leed’. Wel zal er binnenkort contact worden opgenomen met de bewoner c.q. eigenaar van Bearsterdyk 1 Voor het overige raadde hij aan contact op te nemen met dorpsbelang, zodat de klacht kan worden meegenomen in het reguliere overleg dat dorpsbelang met de gemeente heeft.)

Inspraakavond herindeling gemeente Littenseradiel
Op 26 januari 2013 was er een informatieavond over de mogelijke herindeling van de gemeente Littenseradiel in het Doarpshus. De opkomst was goed en ondanks kritische kanttekeningen koos het merendeel voor een fusie van ons deel van de gemeente met Leeuwarden.
In april verwerkt het college van B&W de informatie en de inspraak in een nieuw raadsvoorstel over herindeling. Dat raadsvoorstel wordt in de tweede helft van mei openbaar en zal op 10 juni 2013 in het rûntepetear besproken worden. Tijdens het rûntepetear is er weer de mogelijkheid om mee te spreken. Vervolgens wordt dit onderwerp in de raadsvergadering van 24 juni 2013 behandeld. Let op: dan kan er niet meer ingesproken worden.

Oplopende spanning in Bears.
Door de escalatie van een aanhoudende spanning tussen een aantal inwoners van Bears werd het Doarpsbelang gevraagd aandacht te besteden aan een groeiend gevoel van onbehagen en onveiligheid. Hierover is meerdere keren contact geweest met de burgemeester. Toezegging op striktere handhaving.

Ambtelijk overleg met de gemeente.
Op 16 september 2012 is er weer jaarlijkse overleg geweest met de gemeente Littenseradiel. Ditmaal alleen met ambtenaren. Aan de orde kwam de stand van zaken op de lopende dossiers.

Themabijeenkomsten.
Doarpsbelang Jellum-Bears was aanwezig op de informatieavond over eigen windmolens op 26 februari 2013 in Reduzum en het zgn. SAM-café in Wommels dat ging over de verkeersveiligheid van het zwaar uitdijende landbouwverkeer op de locale wegen.

7. Nieuwe thema’s 2014
- Dorpsvisie evalueren en zo nodig heroverwegen/aanpassen op punten voor 2015.
- Thema: duurzaamheid

8. Kascontrole 2014
Jan-Willem en Mariska zullen in 2014 weer de kascontrole op zich nemen.

9. Rondvraag
- Hemelvaartdag: vogel fietstocht met ontbijt.
- Oud ijzer inzamelen mogelijk op zelfde wijze als oud papier?
- Jochem geeft aan dat men vrij is het rondje te wandelen over het betonpad en land tussen Jochem en Kalma in.

10. Sluiting
Bernard en Jenneke worden bedankt voor hun inzet en betrokkenheid als bestuursleden van Doarpsbelang Jellum-Bears.


Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle
9 febr. 15 uur: verteller Gjalt de Groot met zangtrio Triofantlyk
18 maart 20 uur: Terug in de tijd
11 april 20 uur Pubquiz

Biljarten en kaarten
Elke maandagavond

Klaverjassen

14 febr.; 13 maart; 10 april

Oud papier 2020
8 febr.;18 april; 4 juli; 19 sept.; 28 nov.
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân