Foto's

Kroaningsbeam by Uniastate yn Bears

Kroaningsbeam by Uniastate yn BearsFreed 26 april om 16.00 oere sil boargemaster Johanneke Liemburg de kroaningsbeam fan Littenseradiel plantsje by Uniastate yn Bears. Sy wurdt dêrby holpen troch Doutsen út Jellum en Mette út Bears, dy’t harren jierdei diele mei takomstich kening Willem-Alexander.


Kroaningsbeammen yn hiele lân

Op tiisdei 30 april 2013 nimt keninginne Beatrix ôfstân fan de troan en wurdt kroanprins Willem-Alexander de nije kening fan ús lân. Om dat te fieren wurde der yn in soad gemeenten yn Nederlân kroaningsbeammen plante.

Uniastate
Yn Littenseradiel sil de gemeente ek in kroaningsbeam plantsje. De kroaningsbeam komt op it terrein fan Uniastate yn Bears. Dat plak is troch de gemeente útsocht omdat de beam dêr op in beskêrme plak stiet.

Doutsen en Mette
Der binne twa bern út twillingdoarpen Jellum en Bears dy’t harren jierdei op deselde dei hawwe as de jierdei fan de nije kening Willem-Alexander, nammentlik 27 april. Dat binne Doutsen Kalma (hast 11 jier) en Mette Tryntsje van de Lageweg (hast 7 jier). Dêrom hat de boargemaster harren beide útnoege om har te helpen mei it plantsjen fan de kroaningsbeam.


Terug

Agenda

Oud papier 2018
Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

14 februari
“ald-Boargemaster Liemburg fertelt”

10 maart
NLdoet
10.00 uur: “De Binnen en bûtenboel doarpshûs”
10 maart
20.30 uur: Kwizzz “Ik hou van Leeuwarden”!!

16, 17 en 18 maart
Toneel Nij Libben
d' Ald Skoalle Bears
16 en 17 maart om 20.00 uur
18 maart om 15.00 uur
Klik hjir foar mear info en it bestellen fan kaarten.

23 maart
Kookworkshop

8 april
Frysk diktee

14 april Rommelmerk

d' Ald Skoalle Bears

19 april
Jierfergadering Doarpsbelang

25 april
Jierfergadering Doarpshus

Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân
 
Jaarverslag dorpsbelang 2017