Foto's

Verslag jaarvergadering Dorpsbelang

Verslag jaarvergadering DorpsbelangVERSLAG JAARVERGADERING 18 april 2012

Aanwezig: 22 leden, 6 bestuursleden en 1 vertegenwoordiger van SAM.( zie presentielijst )

1. Opening
Bernard Posthumus heet een ieder welkom op deze avond die we gezamenlijk met de merkecommissie houden. Speciaal welkom voor Pim Astro van SAM.

2. Ingekomen stukken/mededelingen
Vraag namens de gemeente: wie wil samen met de burgemeester de elfstedenwandelaars onthalen op dinsdagochtend 15 mei? Reacties graag naar Greet

3. Verslag van de jaarvergadering van 2011
Geen opmerkingen; vastgesteld.

4. Financiën
Andries-Jan geeft toelichting op het financieel overzicht. Geen vragen uit de zaal.
Kascontrole door Arne Brouwers en Alexander Jorritsma uitgevoerd. Akkoord. Penningmeester wordt decharge verleend.
Arne en Alexander worden bedankt voor de werkzaamheden. Kascontrole volgend jaar: Mariska de Boer en Jan-Willem Hiemstra

5. Bestuurssamenstelling.
Greet aftredend en niet herkiesbaar. Bestuur draagt Amende Hoogland voor; er zijn geen tegenkandidaten. Amende stelt zich even voor en wordt met applaus welkom geheten. Bernard gaat zijn laatste jaar in. Denk vast na of je volgend jaar iets wil betekenen in het bestuur. Laat het ons weten.

6. Terugblik over afgelopen jaar.
Jaaroverzicht activiteiten van het Doarspbelang Jellum-Bears algemeen
Het bestuur van het Doarpsbelang heeft sinds de jaarvergadering van 13 april 2011 acht keer vergaderd op 23 mei, 5 september,19 oktober, 13 december, 28 december, 24 januari,
14 februari, 13 maart.

Op 7 juli was er nog een ingelast treffen van het bestuur in het kader van de subsidie voor “Stimulearring en wurdearring” van € 200,- van de gemeente voor de inzet van de besturen van doarpsbelangen. Hiervoor heeft een bescheiden barbecue plaatsgevonden bij Bernard.

Het tweejaarlijkse bestuurlijke overleg met Burgemeester en Wethouders was op 22 november.

Welkoms bloemetjes + dorpsvisie naar: Amende Hoogland, Jonne Twerda en de fam. Aalberts. Doarpsbelang was vertegenwoordigd op het afscheid van Pieter van Gunst, hij heeft VVV-bon gehad. Doarpsbelang was ook aanwezig op de nieuwjaarsborrel van de gemeente.

Naast de grote agendapunten kwamen de volgende zaken aan de orde:

24 mei hebben het gemeentebestuur en namens de inwoners van Jellum-Bears Freark en Marijke de elfstedenlopers opnieuw welkom geheten binnen de gemeente grenzen met een kleine versnapering.

Aardig om te noemen dat de oudpapieropbrengsten van 2010 en 2011 naar de projecten Cultuurboarstesplak Bears en de renovatie van het Sportterrein zijn gegaan. In 2010 ging het om € 1.875,63 en in 2011 om € 2.539,63 Met dank aan alle vrijwilligers.

Bericht gemeente: minder zout containers, en hoeveelheid zout wordt teruggebracht van 240 liter naar 120 liter. Doel is Kostenreductie, opbrengst benutten voor extra strooien in de dorpen. Wij hebben ingestemd en aangegeven dat we verstanding omgaan met het mindere zout dat door het dorp zelf beheerd moet worden.

Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan beoordeelt op effecten voor onze dorpen. GVVP is een uitwerking van Prov. VVP. Belangrijkste punten: categorisering van alle gemeentelijke wegen. Gebiedsontsluitingswegen (Mantgum, Weidum, Bredyk) 80 km en erfontsluitingswegen allen 60 km. Gemeente wilde Mantgum – Bredyk 60 km maar is hangende de haak eerst aangehouden op 80 km. Weidum – Boksum is eigenlijk ook gebiedsontsluiting, maar door ’t Wiel (60) en verkeersmaatregelen Jellum en de wil van Menaldumadeel om Boksum – Jellum op 60 te brengen: besloten voor een beeld van 60 km voor Weidum – Boksum.
Andere punten: inrichting ’t Wiel aansluiten op herinrichting Hegedyk Jellum. Fietspad Bears-Funs,landbouwhek + zigzag voetgangers/fietsershek (overeenkomst onze inzet in dorpsvisie). Verder handhaving van de huidige openbaar vervoersroutes. Toegangswegen naar Bears blijven onveranderd. Al met al geen reden voor ons om een eigen zienswijze in te dienen.

Kort na de oplevering van het nieuwe fietspad tussen Jellum en Boksum vond er een ernstig ongeluk plaats met een fietser. DB heeft gemeente gevraagd extra verwijzingen aan te brengen voor fietsers en automobilisten.

Doarpsbelang heeft overleg gehad met Peter Prins over slechtweer scenario’s tijden het Pompoenfestival om schade aan het sportterrein en kosten voor herstel te voorkomen. Alternatief was het plaatsen van de marktkraampjes in de berm van het fietspad. Uitgangspunt, geen hinder voor veiligheidsdiensten.

Brief van de werkgroep Lantarenpalen. Hierin hebben zitting: Herman de Jong, Nico Kool en René Douma. Aanleiding werkgroep: ergernis m.b.t. het aantal palen, hinderlijke lichtsterkte, de extreem sterke verlichting van één van de palen en de vormgeving (verschillend). Rommeltje strookt niet met de kwaliteit van het huidige dorpsbeeld. Doarpsbelang participeert niet direct in de werkgroep maar steunen het initiatief wel. Melding gemaakt ervan in het bestuurlijk overleg met de gemeente. Reactie gemeente: zij starten in 2012 met een gemeentebreed verlichtingsplan geënt op duurzaamheid. Vervanging begint bij afgeschreven palen. De dorpen worden in de uiteindelijke keuze betrokken. Wij hebben bij de werkgroep aangegeven dat keuzes voor Bears niet op zich zelf staan, maar gekoppeld moeten worden aan die van Jellum.

Nieuw Stroomland Doel: De positie van de stad Leeuwarden én de kwaliteiten van het omringende gebied behouden én versterken. We hebben onze zienswijze ingebracht in de toekomstvisie Nieuwe Stroomland. Accent lag op kwaliteit van de horizon en de nieuwe vaarten en ontsluitingspaden. Laatste overleg dateert van 13 april 2011 waar we het verzoek hebben gedaan om directe inbreng te hebben in een klankbordgroep die uitvoeringskeuzes mee beoordeelt/toetst.
Haak om Leeuwarden inmiddels in uitvoering. We zijn in februari nog naar een infoavond geweest in Wytgaard over de plantechnische invulling en mogelijke hinder voor de nabije omgeving. Positieve reacties vanuit de volle zaal.

Verzoek van Jouke Kalma om de mestplaatsruimte van het sportterrein in zijn quotum mee te kunnen nemen. Afgesproken deze mogelijkheid voortaan mee te nemen bij de jaarlijkse grasinschrijving en gelet op de jarenlange gunning aan Piet de Boer, zijn belangstelling eerst te polsen.

Een groeiend aantal nieuwsberichten van de gemeente is doorgesluisd naar de eigen website: van regeling carbid schieten tot nieuws over de herinrichting van dorp

Bestuurlijk Overleg met burgemeester en wethouders, gemeente secretaris en de wijkagent. Zie verslag van de gemeente. www.jellumbears.nl

Nieuw Stroomland
Jennneke en Jeen zitten in de klankbordgroep voor Nieuw Stroomland.

Kultuerboarterssplak
Commissie: Aly Ybema, Watse van Balen , Titia Jonker en Truke Zeinstra ( ongewijzigde samenstelling)

April 2012

Financiering:
Er zijn vele fondsen aangeschreven. Veel werk. Financiering wordt gedekt door toezeggingen van gemeente, provincie en fondsen en, héééél belangrijk: door het dorp: Uniastate, Dorpsbelang, Dorpshuis, oud papier, en een filmavond voor kinderen en volwassenen. Dit was een gezellige middag en avond die al met al € 500 heeft opgebracht. Hiervoor allen hartelijk dank.
Al met al zijn wij nu op een punt dat, wat de financiën betreft, realisatie van het plan mogelijk is. Begroting € 60.000
Wel is de nodige voortvarendheid geboden om gedane toezeggingen binnen de gestelde tijd ook waar te maken.

Keurmerkinstituut
Het aangepaste ontwerp in uitgewerkt in werktekeningen door de Mannen van Staal uit Winsum. Deze zijn besproken met een medewerker van het Keurmerkinstituut en vervolgens weer aangepast aan maten, afstanden, hoogten en afrondingen. Omdat de wip niet in de kast geplaatst mag worden is er opnieuw overleg geweest met de ontwerper Beb Mulder.
De aangepaste tekeningen zijn opnieuw van commentaar voorzien door het Keurmerk instituut, het bleek dat het Keurmerkinstituut de tekeningen niet in 3D kon lezen. Vervolgens hebben we een uitvoerige beschrijving van de aanpassingen opgestuurd en zijn de tekeningen opnieuw in 3D opgestuurd. Het wachten is nu weer op een volgende reactie.
Dit is een traag en frustrerend proces, maar de werkgroep is vastberaden.

Vergunning

De gemeente staat positief t.a.v. het initiatief en het ontwerp maar wil wel een formele procedure, wat te waarderen valt.
Er is overleg met de wethouder en de betrokken ambtenaar geweest en op basis van de tekeningen is onderzoek gedaan naar de noodzaak van archeologisch onderzoek. Dit bleek niet het geval omdat de oppervlakte waarin gegraven moet worden zeer beperkt is.
De bestemming van het terrein is “bijzondere doeleinden” maar omdat de hoogte meer is dan 2,5 meter is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Deze is aangevraagd. De gemeente heeft bericht dat zij bereid is om deze te verlenen, dus deze verwachten we binnenkort binnen te krijgen.

Stand van zaken Hegedyk Jellum
Uitvoering eerste fase is gestart. We ondervinden allen hinder van de afsluiting maar zoals dat altijd gaat “it moat earst minder foar it better wurdt”
Ik verwacht dat de bewoners langs de Hegedyk momenteel kunnen genieten van de rust voor hun huizen.

In het bestuurlijk overleg met de gemeente heeft Dorpsbelang, samen met de werkgroep Hegedyk aandacht gevraagd voor de 2e en 3e fase van uitvoering en de financiering hiervan.
Vervolgens is een brief gestuurd naar alle fractievoorzitters van de raadsfracties, waarin eveneens gevraagd wordt om in de voorjaarsnota rekening te houden met uitvoering van de 2e en 3e fase.
Reactie van de gemeente daarop is dat het verzoek voor de 2e fase wordt meegenomen in de voorjaarsnota. Op 4 juni is er een Rûntepetear met de raadsleden waarvoor we een uitnodiging zullen ontvangen. Dan is er de mogelijkheid om in te spreken en een toelichting op het verzoek te geven, waarna de gemeenteraad beslist, dit gebeurt in juni a.s.
We hebben al besloten dat we van die inspraak- mogelijkheid gebruik zullen maken. Dit moet nog voorbereid worden.

Sportterrein door Andries-Jan:
De begroting is rond. Er zal scherp gelet moeten worden op de werkelijke kosten in relatie tot de begroting want er is geen marge (as it net kin sa at it moat dan moat it mar sa at it kin). Komende zomer / herfst zal het plan uitgevoerd worden van achter naar voren. Er zal begonnen worden met het verplaatsen van de sloot. Vervolgens zal er gedraineerd worden, moet het veld doodgespoten worden, geëgaliseerd en ingezaaid. Vervolgens worden het hokje en de toegang aangepakt. Het is hopen op een droge zomer. Er is nu wel enige vertraging in verband met een onvoorziene extra noodzakelijke vergunningaanvraag omdat het een archeologisch waardevol gebied betreft.

De praktische uitvoering zal in handen zijn van Jan de Boer en Nico Klaver. Er zullen gesprekken worden gevoerd met diverse vakmensen uit het dorp. Het streven is de locale aannemers een rol te laten vervullen in het geheel waarbij rekening wordt gehouden met hun eigen wensen en de inpasbaarheid in het totale project. Daarnaast zal een beroep worden gedaan op vrijwilligers. In welke mate dit zal plaatsvinden zal komende zomer blijken. Dit zal georganiseerd worden door de projectuitvoerders in samenspraak met het bestuur van het dorpsbelang. Het streven is de zaak af te kunnen ronden op 1-1-2013.

Harry Kaspers van kerkvoogdij geeft uitleg over de verkoop van stukken grond van het sportterrein aan Jelle Sijbesma en Andries-Jan de Boer. Dit mede om de renovatie van het sportterrein ook financieel mogelijk te maken. Bernard bedankt Harry voor zijn toelichting

Arne Brouwers vraagt naar activiteiten op het nieuwe sprotterrein. Het is zeker de bedoeling om hier activiteiten te ontplooien. Initiatieven van de dorpsbewoners worden toegejuicht. Ook kinderen erbij betrekken!

7. Rondvraag
Fietspad over de Zwette zal voorlopig niet gerealiseerd worden i.v.m. financiën.
Gonnie: Toneelvereniging is gepromoveerd naar de ereklasse. Ontvingen prijs van € 150,-- Applaus!

8. Sluiting
Bernard dankt Greet voor haar inzet en betrokkenheid als bestuurslid van Doarpsbelang Jellum-Bears, en haar secretarisrol in het bijzonder.Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle
9 febr. 15 uur: verteller Gjalt de Groot met zangtrio Triofantlyk
18 maart 20 uur: Terug in de tijd
11 april 20 uur Pubquiz

Biljarten en kaarten
Elke maandagavond

Klaverjassen

14 febr.; 13 maart; 10 april

Oud papier 2020
8 febr.;18 april; 4 juli; 19 sept.; 28 nov.
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân