Foto's

film 'De Centrale Haak' 19 oktober yn Bears

film 'De Centrale Haak' 19 oktober yn BearsFryslân hat in ryk ferskaat oan lânskippen: it Waad, it terpegebiet, de Lege Midden, de Feanpolders, de Wâlden, Gaasterlân.
It lânskip wurdt brûkt foar útienrinnende belangen. It wurdt yngripend feroare, wylst oaren wolle dat it iepen en werkenber bliuwt.
Troch wynturbines, megapleatsen en brede ferkearswegen ferdwynt withoefaak it eigen karakter.

Stifting Frija, in organisaasje dy't him ynset foar de leefberheid fan de provinsje Fryslân, wol mei de film 'De Centrale Haak' in diskusje op gong bringe oer wat der him yn it Fryske lânskip ôfspilet.
Sintraal yn de film stiet in boerehúshâlding dy't útkoft wurde sil om't it trasee fan in fjouwerbaansdyk oer har besittings plend is.
We sjogge yn 'e film hoe't de boer en boerinne besykje Doarpsbelang, in wethâlder, it provinsjebestjoer, in bestjoersrjochter en in Riedshear yn Den Haach op oare gedachten te bringen. De foarstelling makket dúdlik wat minsken trochmeitsje as hja it tsjin de fêstige ynstânsjes opnimme.

It publyk krijt de gelegenheid om op de ynhâld fan de film te reagearjen.
De film wurdt produsearre troch Stichting Frija, in organisaasje dy't earder foarstellings mei in soartgelikens tema útbrocht.

EEN DERTIENTAL VOORSTELLINGEN IN FRIESE KERKEN
Vrijdag 21 september - Johanneskerk in Britsum
Vrijdag 12 oktober - Ioannistsjerke in Wier
Vrijdag 19 oktober - Mariakerk in Bears
Donderdag 25 oktober - Hervormde Kerk in Ter Idzard
Vrijdag 26 oktober - Hervormde Kerk in Uitwellingerga
Vrijdag 2 november - Nicolaestsjerke in Swichum
Zaterdag 3 november - Willibrorduskerk in Holwerd
Donderdag 8 november - Japikshuus achter de Groate Kerk in Sint Jacobiparochie
Woensdag 14 november - Radboudtsjerke in Jorwerd
Donderdag 15 november - Gertrudiskerk in Lichtaard
Donderdag 22 november - Hippolytuskerk in Olterterp
Donderdag 29 november - Sint Margarethakerk in Boksum
Vrijdag 18 januari - Dorpskerk in Rottevalle

Aanvang: acht uur NOTEER ALVAST!!
Entree: vijf euro


Ien en oar waard finansjeel mooglik makke troch de provinsje Fryslân en de Douwe Kalma Stifting.

Fryslân heeft een rijke verscheidenheid van landschappen: het Wad, het terpengebied, de Lage Midden, de Veenpolders, de Wouden, Gaasterland.
Het landschap wordt gebruikt voor uiteenlopende belangen. Het wordt daartoe soms ingrijpend veranderd, anderen willen dat het open en herkenbaar blijft.
Door windturbines, megaboerderijen en brede verkeerswegen verdwijnt al te vaak het eigen karakter.

Stichting Frija, een organisatie die zich inzet voor de leefbaarheid van de provincie Fryslân wil met de film 'De Centrale Haak' een discussie op gang brengen over wat er zich in het Friese landschap afspeelt.
Centraal in de film staat een boerengezin dat zal worden uitgekocht, omdat het tracé van een vierbaansweg over hun bezittingen gepland is.
We zien in de film hoe het echtpaar probeert Dorpsbelang, een wethouder, het provinciebestuur, een bestuursrechter en een Raadsheer in Den Haag op ander gedachten te brengen. De voorstelling maakt duidelijk wat mensen doormaken als ze het tegen de gevestigde instanties opnemen.

Het publiek krijgt de gelegenheid om een reactie op de inhoud van de film te geven.

Deze werd geproduceerd door Stichting Frija, een organisatie die eerder voorstellingen met een soortgelijk thema presenteerde.

Deelnemers/dielnimmers:
Tekstregie, script en discussieleider: Johannes Spyksma
Filmregie: Johan van der Zee
Montage: Benny Klazenga
Decor: Robert Doran
Camera: Dirk Hofstede
Geluid: Sybrand Bok
Kostuums: Dorthee Mokkum

Acteurs/akteurs:
Thomas Bijlsma
Geert Brussen
Betteke Eerligh
Feikje Hovenga
Joke Keizer
Wibe Koldijk
Tjeerd Leistra
Hylke Reitsma
Arianne de Ruiter
Piter van der Veen
Popke van der Zee


Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle
9 febr. 15 uur: verteller Gjalt de Groot met zangtrio Triofantlyk
18 maart 20 uur: Terug in de tijd
11 april 20 uur Pubquiz

Biljarten en kaarten
Elke maandagavond

Klaverjassen

14 febr.; 13 maart; 10 april

Oud papier 2020
8 febr.;18 april; 4 juli; 19 sept.; 28 nov.
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân