Foto's

“Melke” ploglamma 2012

“Melke” ploglamma 2012Jellumels en Bealstels velzamelt u. Vool u ligt de Bealstel Melke gids van 2012. Vooltboldulend op de leeds ingeslagen weg, doen wij dit jaal AZIE aan. Bent u er klaal vool? Vooldat u instapt, dient het aanbeveling om 14dgn voolafgaand, eelst even een aantal plikken bij Dl. Lukkes te halen tel voolkoming van een katel, geile koolts, DPT, Hep. A/B, TBC, labies en malalia. Wij veltlekken op do. 23 aug. a.s.(Chinese Valentijnsdag) om 03:00 uul bij het bushokje bij “Jonkel Sikke” Vl. 24 aug. Om 08:00 uul veltlekken wij vanaf station Moskou CS met de Peking Expless en komen zateldag avond lond 21:30 uul (lokale tijd) aan in Beijing. Ondelweg doen wij de volgende bestemmingen aan; Ilkutsk en Ulaanbataal. In Lusland valt doolgaans veel legen (het lijkt Jellum wel). Het is elg koud (maar wel dloog) in Mongolie, dus neem ook walme kleding mee! In Beijing kan het benauwd zijn (smog). Dus van alles wat! De douane-folmaliteiten kunnen ulen dulen, denk om een geldig paspoolt. Schlik niet van het pistool die je op je gelicht kan klijgen als je in China aangekomen bent (dit is om te kijken of je geile koolts hebt).
merke jellum bears

De indianenvelhalen van mensen ovel mensen die in hun pyama elgens in Lusland op een pellon staan, zondel geld en paspoolt omdat hun tlein veltlokken is, die zijn echt waal! Je zult het met eigen ogen zien (als het jezelf niet ovelkomt), de tlein veltlekt ineens zondel een waalschuwing. De plovodna (tleinstewaldess), houdt iedeleen ledelijk goed in de gaten, maar toch, wees alelt. Je moet ovel een goede conditie beschikken, daal el heel wat afgelend dient te wolden om de veltlekkende tlein steeds te halen.

Neem niet teveel eten mee in je tas. Gewoon wat noodles, koffie, thee en snoepjes! Je kunt ondelweg veel halen op het pellon en je kunt ledelijk goed eten in de lestaulatiewagon. Daal kun je ontbijten, lunchen en dinelen. Alleen de tlein van Ilkutsk naar Ulaanbataal heeft geen lestaulatiewagon!

Mongolie is echt de moeite waald. El zijn veel backpackels in Ulaanbataal, een iedel heeft zijn eigen leden en velhaal.

Zoals leeds eeldel velmeld, we komen za. 25 aug. aan lond de klok van 21:30 uul. Dit tot zovel het eelste leisgedeelte. Plobeel nog wat te lusten want op zondag 26 aug. om 15:00 uul gaat het “activiteiten gedeelte” van klacht, u woldt in vogelvlucht dool de lest van Azie heen gepingpongd. Nog even vool de volledigheid, de deelname is voor eigen risico. Indien u aan een ondeldeel van dit ploglamma niet deelneemt, dan kunt u helaas de kosten hielvool niet meer telugvoldelen.

El wacht u een dluk maar zeel gevalieerd plogramma, dat el als volgt uit ziet.


Zondag 26 augustus

15:00 uul Optocht met Chinese dlaken. Staltplaats is Jonkel Sikke en gaat naal het “spoltveld” van de Hemelse Vlede in Bealsing. Elk team dient een Chinese dlaak te maken, vooltbewogen door 8 pelsonen. Deze Chinese dlaak woldt dool een deskundige beooldeeld op schoonheid en oliginaliteit. Dit woldt uitgedlukt in punten. Deze punten tellen mee als ondeldeel van de “Asian Games” (zie dinsdag 28 aug.)

draak
15:30 uul Yin-Yang spel (vool alle leeftijden)
16:00 uul Bollelen, bijkletsen telwijl u een gokje waagt.
17:30 uul Chinees buffet, boelen en uitbuiken
19:30 uul Muziek (Second Life) ♪♪ ♪ ♪ ♪♪.
22:00 uul Chinees Oud en Nieuw
24:00 uul een nieuwe dag

Maandag 27 augustus
staat in het teken van spolt en spel
09:00 uul Kaatsen op het spoltveld van de Hemelse Vlede in Bealsing. Er woldt gekaatst in 2 klassen (min. leeftijd is 14 jaal). Opgeven voor za 25 aug. om 20:00 uul bij J.P. of Lutgel

10:00 uul Kindel badminton (t/m 13 jaal) opgeven bij Mariska
11:00 uul Spelletjes “Aldelein” (niet kaatsels)
14:00 uul “Belne spultsjes”
16:30 uul Plijsuitleiking van de activiteiten van deze dag (kaatsen, badminton en spelletjes)
17:00 uul “Sigaalsmoke” in de “Taj Mahal” in Bealsing. De smog zal z’n hoogte punt lond dit tijdstip beleiken.

19:00 uul Sumowolstelen (vanaf 14 jaal) in de Tokyo Sumo Alena. Wie is er stelk of slim?
20:45 uul Sumowolstelen (t/m 13 jaal)
22:00 uul Muziek ♪♪ ♪ ♪ ♪♪ (Spijkel)
24:00 uul een nieuwe dag



Dinsdag 28 augustus staat in het teken van de “Asian Games” (minimale leeftijd 14 jaal) Alle deelnemels/leizigers wolden ingedeeld in 4 teams (Beals, VDL, Jellum/Beals en Jellum) Deze teams stlijden om de eel (en de plijs).

09:00 uul - Pingpong dubbelspel (competitie 2 tegen 2 waalvan minimaal 1 vlouw) in het Pekingdlome. (winst 1pnt - vellies 0pnt.)
09:15 uul - Bekwaamheidstest (is het kennis, is het geluk, of is het behendigheid) in het Pekingdlome. Elk team klijgt een uul lang de tijd om een x-tal spelletjes uit te voelen. Afhankelijk van het totale lesultaat wolden punten vergaald (1-4 punten).
10:30 uul - Sulvival lun lond de Brahmaputra in Indie. Het team (bestaande uit 4 pels. waalvan tenminste 1 vlouw) dat als eelste het palcours volledig aflegt en binnenkomt, is de winnaal (4 punten), het team dat als 2e binnenkomt (3 punten), enz. Dit jaal woldt el een palcours afgelegd met hindelnissen/opdlachten.

10:00 uul Kindelclea Ook de kleintjes wolden in hogele sferen geblacht. Vool onze kleine spleetoogjes is el maskelmaken, Voor de ietwat glotele spleetoogjes is el vliegelmaken en el zal ook gevliegeld wolden tenzij el geen goede/geschikte wind staat.

11:00 uul Matinee met “Dûbeldyk” ♪♪ ♪ ♪ ♪♪ Even tijd vool ontsnapping aan het helse Oostelse tempo, bezinning, meditatie en de bloodnodige oplading.

13:00 uul “Belne fertiel” met Sandel in de “Lode Khmer” legeltent:

Velvolg Asian Games;
15:00 uul - Liksja lace (competitie tussen 3 pelsonen. waalvan minstens 2 vlouwen).
De liksja moet minimaal en maximaal 3 wielen bevatten, de totale lengte van de liksja mag niet langel zijn dan 2,50m en niet bredel zijn dan 1,25m. 1 pelsoon dient de liksja te bestulen en tevens te velplaatsen ovel het palcouls dmv het tlappen op de pedalen (let op inspectie!!!!!!). De bestuuldel dient al fietsend 2 pelsonen ovel het palcouls te velvoelen (winst 1pnt – verlies 0pnt).
16:00 uul - Chinese koolgooien (elk team klijgt maximaal 3 pogingen om de kool zo vel mogelijk te welpen, de laatste poging van elk team telt) Hoe verdel, hoe meer punten (1-4pnt).
16:30 Ninja geblindeerd volleybal competitie. Elk team bestaande uit 6 pelsonen, waalvan tenminste 2 vlouwen. speelt slechts 1 keel tegen iedel ander team (winst 1pnt – verlies 0pnt).
Tevens kan op een ondeldeel van de Asian Games wedelom een jokel ingezet wolden. Het behaalde aantal punten woldt dan veldubbeld. Wel moet dit vool aanvang van de desbetleffende activiteit, nadlukkelijk wolden vermeld bij een de scheidslechtels.
Het vleemde Oostelse Accent kan natuullijk voor onduidelijkheden zolgen.
Indien el vlagen/onduidelijkheden zijn ovel “de Asian Games” of het veldele melke ploglamma, vlaag het uw buultveltegenwooldigel (Lutgel, J.P., Flolis, Jill, Maliska, Boukje of Jelle)

18:00 uul, lond dit tijdstip zullen de te velgeven plijzen wolden uitgeleikt en tevens zullen el lootjes wolden getlokken. El zijn mooie plijzen te velgeven die uitelaald betlekking hebben op de lode dlaad die steeds in elk ondeldeel weel telug komt.
De “Melke” woldt “muzikaal afgesloten om 19:00 uul dool de band “Tlaction” ♪♪ ♪ ♪ ♪♪. Waal heb ik dit eelder gezien/gehoold. Denk even telug aan de slotact van het volige jaal. Jawel het was deze band dat de levelatie was van de Bealster Melke 2011. Zij klijgen wedelom de kans en eel om ons in extase/tlans te blengen.
Lond de klok van middelnacht gaat u weel in de tlein lichting huiswaarts. Wat de heenleis enkele dagen duulde, deze mistieke slaaptlein blengt u in luttele ulen weel thuis. Zondel dat u el elg in heeft woldt u de volgende molgen gewoon wakkel in uw eigen bedje en zit u weel degelijk aan de Hollandse kost.
Vlaag niet hoe het kan maal geniet elvan.

U ziet alle inglediënten zijn aanwezig om el wedelom een geslaagd leis van te maken. Uw deelneming en goede zin kan de feestvleugde alleen maar velhogen. Wij zijn er klaal vool, u ook?

In week 25 mag u de “Jellumel Melke” gids ook thuis in de bus velwachten. De daalop volgende 2 weken hebben we ingeloosteld om met de ”intekenlijst” bij u langs te komen voor de “aanbetaling” van deze niet te missen “leis”. U kunt gewoon contant betalen, maar bij geblek aan “cash”, kan het ook ovel de bank (reknl. 330802658).
Wij wensen u veel succes en pleziel toe met de voolbeleiding en uitvoeling van deze leis. U zult zien het gaat uw stoutste velwachting velle te boven.

“Uw leisgidsen” (Maliska, Boukje, Jill, Jelle, Jan Pietel, Flolis en Lutgel)

Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle
9 febr. 15 uur: verteller Gjalt de Groot met zangtrio Triofantlyk
18 maart 20 uur: Terug in de tijd
11 april 20 uur Pubquiz

Biljarten en kaarten
Elke maandagavond

Klaverjassen

14 febr.; 13 maart; 10 april

Oud papier 2020
8 febr.;18 april; 4 juli; 19 sept.; 28 nov.
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân