Foto's

Gymles basisscholen in zwembad De Klomp

Gymles basisscholen in zwembad De KlompZwembad De Klomp Wommels, de gemeente Littenseradiel en bijna alle basisscholen van Littenseradiel zijn een project begonnen waarin leerlingen gymles krijgen in het zwembad. De gemeente financiert dit in het kader van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen. Littenseradiel wil graag jongeren in beweging brengen om hun gezondheid en de ontwikkeling van hun motoriek te bevorderen. Daarenboven blijkt uit het door de Universiteit Groningen uitgebrachte rapport “Fit, vaardig en verstandig” dat bewegen goed is voor de leerprestaties en cognitieve ontwikkeling van kinderen.

In zwembad De Klomp krijgen de leerlingen van de basisscholen van Littenseradiel drie kwartier pittig gymles in het water. Het vervoer van en naar het zwembad wordt verzorgd door ITS-reizen uit Bolsward. De gemeente Littenseradiel wil met dit project tevens het gebruik van en het bezoek aan het zwembad stimuleren. Zwembad De Klomp is een beweegplek bij uitstek. Met het zwembad is de leefbaarheid in Littenseradiel volgens het gemeentebestuur zeer gediend.

De scholen die aan dit project deelnemen zijn De Opslach en It Fûnemint uit Wommels, De Tarissing Spannum, De Reinbôge Kubaard, De Grûnslach Wjelsryp, De Earnewjuk Easterlittens, De Stjelp Baard, De Stapstien Winsum, De Bonifaciusschool Reahûs, De Foareker Easterein, De Reinbôge Hilaard, De Romte Itens, It Pertoer Weidum, Dûbelspan Boazum en De Gielguorde Mantgum. Het project loopt van 12 juni tot 12 juli.


Terug

Agenda

Oud papier 2018
Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

14 februari
“ald-Boargemaster Liemburg fertelt”

10 maart
NLdoet
10.00 uur: “De Binnen en bûtenboel doarpshûs”
10 maart
20.30 uur: Kwizzz “Ik hou van Leeuwarden”!!

16, 17 en 18 maart
Toneel Nij Libben
d' Ald Skoalle Bears
16 en 17 maart om 20.00 uur
18 maart om 15.00 uur
Klik hjir foar mear info en it bestellen fan kaarten.

23 maart
Kookworkshop

8 april
Frysk diktee

14 april Rommelmerk

d' Ald Skoalle Bears

19 april
Jierfergadering Doarpsbelang

25 april
Jierfergadering Doarpshus

Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân
 
Jaarverslag dorpsbelang 2017