Foto's

Earste priis foar Nij Libben

Earste priis foar Nij LibbenToanielferiening Nij-libben hat de earste priis wun yn de 1e klasse fan de toanielkriich mei it stik Ikke net. Wy hiene mar leafst 263 punten en promofearje nei de eareklasse, dit is de heechste klasse. In moai sukses foar alle meiwurkers en spilers! Fan herte lokwinske.

Terug

Agenda

Oud papier 2017
Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg
16 december

17 novimber Bierpriuwerij
d'Ald Skoalle Bears
20.30 oere; 15 euro p.p.

7 jannewaris 2018 Nyjiersbrunch
d'Ald Skoalle Bears
13.00 oere

14 april Rommelmerk
d'Ald Skoalle Bears


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân
 
Jaarverslag dorpsbelang 2017

Jaarverslag dorpsbelang 2016