Foto's

Earste priis foar Nij Libben

Earste priis foar Nij LibbenToanielferiening Nij-libben hat de earste priis wun yn de 1e klasse fan de toanielkriich mei it stik Ikke net. Wy hiene mar leafst 263 punten en promofearje nei de eareklasse, dit is de heechste klasse. In moai sukses foar alle meiwurkers en spilers! Fan herte lokwinske.

Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:

16,17, 18 aug.

Merke Jellum-Bears op keatsfjild yn Jellum


Oud papier 2019
21 september; 30 november
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân