Foto's

Iepen repetysje Popkoar Blinder

Popkoar Blinder hat 21 maaie in Iepen repetysje.
MANLJU BINNE EXTRA WOLKOM. Wy sjonge swing, evergreens, pop, frysk, nederpop en musical nûmers mei in enthousiaste ploeg minsken út Littenseradiel. Wy repetearje op moandeitejuns om 20 oere yn de kantine fan de kamping yn Easterlittens.
Sneak preview? Sjoch Youtube "popkoor blinder".
Mear hearre? Kom op de iepen repetysje yn kantine kamping Easterlittens op 21 maaie o.s om 20 oere.
Info: Gerda van der Heide, till.0517-396391
Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:

9 febr.: Snertjûn
17:00 oere
21 febr.: Boekejûn mei Anita Terpstra
20:00oere
2 maart: Discojûn
20.30 oere
22, 23, 24 maart
Toneel Nij Libben mei it stik 'Stimpstamp'

Kaartclub 'Harten Aas'
Kruisjassen: 25 febr. 18 maart, 1 april
Aanvang: 19.45 uur
Klaverjassen:
8 febr. 8 maart en 12 april
Aanvang 20.00 uuur

Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uur

Oud papier 2019
9 februari; 20 april; 6 juli; 21 september; 30 november
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân