Foto's

Iepen repetysje Popkoar Blinder

Popkoar Blinder hat 21 maaie in Iepen repetysje.
MANLJU BINNE EXTRA WOLKOM. Wy sjonge swing, evergreens, pop, frysk, nederpop en musical nûmers mei in enthousiaste ploeg minsken út Littenseradiel. Wy repetearje op moandeitejuns om 20 oere yn de kantine fan de kamping yn Easterlittens.
Sneak preview? Sjoch Youtube "popkoor blinder".
Mear hearre? Kom op de iepen repetysje yn kantine kamping Easterlittens op 21 maaie o.s om 20 oere.
Info: Gerda van der Heide, till.0517-396391
Terug

Agenda

Oud papier 2018
Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

14 februari
“ald-Boargemaster Liemburg fertelt”

10 maart
NLdoet
10.00 uur: “De Binnen en bûtenboel doarpshûs”
10 maart
20.30 uur: Kwizzz “Ik hou van Leeuwarden”!!

16, 17 en 18 maart
Toneel Nij Libben
d' Ald Skoalle Bears
16 en 17 maart om 20.00 uur
18 maart om 15.00 uur
Klik hjir foar mear info en it bestellen fan kaarten.

23 maart
Kookworkshop

8 april
Frysk diktee

14 april Rommelmerk

d' Ald Skoalle Bears

19 april
Jierfergadering Doarpsbelang

25 april
Jierfergadering Doarpshus

Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân
 
Jaarverslag dorpsbelang 2017