Foto's

Iepen repetysje Popkoar Blinder

Popkoar Blinder hat 21 maaie in Iepen repetysje.
MANLJU BINNE EXTRA WOLKOM. Wy sjonge swing, evergreens, pop, frysk, nederpop en musical nûmers mei in enthousiaste ploeg minsken út Littenseradiel. Wy repetearje op moandeitejuns om 20 oere yn de kantine fan de kamping yn Easterlittens.
Sneak preview? Sjoch Youtube "popkoor blinder".
Mear hearre? Kom op de iepen repetysje yn kantine kamping Easterlittens op 21 maaie o.s om 20 oere.
Info: Gerda van der Heide, till.0517-396391
Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle
9 febr. 15 uur: verteller Gjalt de Groot met zangtrio Triofantlyk
18 maart 20 uur: Terug in de tijd
11 april 20 uur Pubquiz

Biljarten en kaarten
Elke maandagavond

Klaverjassen

14 febr.; 13 maart; 10 april

Oud papier 2020
8 febr.;18 april; 4 juli; 19 sept.; 28 nov.
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân