Foto's

Iepen repetysje Popkoar Blinder

Popkoar Blinder hat 21 maaie in Iepen repetysje.
MANLJU BINNE EXTRA WOLKOM. Wy sjonge swing, evergreens, pop, frysk, nederpop en musical nûmers mei in enthousiaste ploeg minsken út Littenseradiel. Wy repetearje op moandeitejuns om 20 oere yn de kantine fan de kamping yn Easterlittens.
Sneak preview? Sjoch Youtube "popkoor blinder".
Mear hearre? Kom op de iepen repetysje yn kantine kamping Easterlittens op 21 maaie o.s om 20 oere.
Info: Gerda van der Heide, till.0517-396391
Terug

Agenda

Oud papier 2018
30 juni,
15 september,
8 december.

Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

1 juli:
Europese tournee 'Licht en Schaduw' in Bears


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Jaarverslag dorpsbelang 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân