Foto's

Aktiviteiten Uniastate Bears

Aktiviteiten Uniastate Bears2 april - 20 maaie:
Eksposysje Jehannes Hibma út Wommels
"De geboorte van een landschap"
yn' e tsjerke fan Bears.

Sneon 14 april:
Uniastate Bears: museumwykein 13.00-17.00 oere
* fertelster Hilly Harms om 2 en 3 oere
* eksposysje Jehannes Hibma
* spesjale aktiviteiten foar de bern
entree € 1,-

snein 15 april:
Uniastate Bears: 15.00 oere:
Tet Rozendal mei "It Wûnder fan ‘e Wâlden"
muzyk fan Marius de Boer en Tseard Nauta
foarferkeap € 7,50 fia uniastate@hetnet.nl
oan de kassa €10,-Aginda útljochte:
Tet Rozendal komt mei har suksesfol teaterprogramma "It Wûnder fan de Wâlden" mei muzyk fan Marius de Boer en Tseard Nauta op snein 15 april nei Bears.

Tet ferraste al earder mei har foarstelling "Tet Rozendal sjongt Marlène Dietrich". No besjongt se de Fryske Wâlden, altyd al apart; it gea, de grûn en foaral de minsken.
Yn febrewaris gie har programma yn premjêre en de reaksje binne geweldich posityf;" in folweardige teaterfoarstelling wurdt troch Tet delsetten".
Tet dûnset tusken echt en ûnecht mei har fêste muzykmannen, mei humor, enerzjy, sjarme en spiritualiteit.


Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:

11 mei Patat enzo, snackbar geopend
Doarpshus d' Ald Skoalle Bears

Vanaf 17.00 uur

14 mei: Schrijfster Anita Terpstra
Doarpshus d' Ald Skoalle Bears
Aanvang 20.00 uur
Entree 5 euro incl. koffie

17 mei: Jaarvergadering Dorpshûs Jellum-Bears
Doarpshus d' Ald Skoalle Bears
Aanvang 20.30 uur

21 juni Merke barbecue
Doarpshus d' Ald Skoalle Bears

16,17, 18 aug.

Merke Jellum-Bears op keatsfjild yn Jellum


Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uur

Oud papier 2019
6 juli; 21 september; 30 november
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân