Foto's

Aktiviteiten Uniastate Bears

Aktiviteiten Uniastate Bears2 april - 20 maaie:
Eksposysje Jehannes Hibma út Wommels
"De geboorte van een landschap"
yn' e tsjerke fan Bears.

Sneon 14 april:
Uniastate Bears: museumwykein 13.00-17.00 oere
* fertelster Hilly Harms om 2 en 3 oere
* eksposysje Jehannes Hibma
* spesjale aktiviteiten foar de bern
entree € 1,-

snein 15 april:
Uniastate Bears: 15.00 oere:
Tet Rozendal mei "It Wûnder fan ‘e Wâlden"
muzyk fan Marius de Boer en Tseard Nauta
foarferkeap € 7,50 fia uniastate@hetnet.nl
oan de kassa €10,-Aginda útljochte:
Tet Rozendal komt mei har suksesfol teaterprogramma "It Wûnder fan de Wâlden" mei muzyk fan Marius de Boer en Tseard Nauta op snein 15 april nei Bears.

Tet ferraste al earder mei har foarstelling "Tet Rozendal sjongt Marlène Dietrich". No besjongt se de Fryske Wâlden, altyd al apart; it gea, de grûn en foaral de minsken.
Yn febrewaris gie har programma yn premjêre en de reaksje binne geweldich posityf;" in folweardige teaterfoarstelling wurdt troch Tet delsetten".
Tet dûnset tusken echt en ûnecht mei har fêste muzykmannen, mei humor, enerzjy, sjarme en spiritualiteit.


Terug

Agenda

Oud papier 2018
8 december.

Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:
27 okt.:
Fryske jûn mei Piter Wilkens en in Fryske kwizzz.
20.30 oere; entree 10,--
17 nov.: Stamppotbuffet
17:00 oere
25 nov.: Sterke ferhalen mei Douwe de Bildt en Jan Kalma
16:00 oere
15 dec.: Filmjûn
20:00 oere
6 jan.: Nieuwjaarsbrunch
13:00 oere
18 jan.: Itensiede mei Wyneke en Marjolein
17:30 oere
9 febr.: Snertjûn
17:00 oere
21 febr.: Boekejûn mei Anita Terpstra
20:00oere
2 maart: Discojûn
20.30 oere

Kaartclub 'Harten Aas'
Kruisjassen: 19 nov.
17 dec. 21 jan. 25 febr. 18 maart, 1 april
Aanvang: 19.45 uur
Klaverjassen: 12 okt.
9 nov. 14 dec. 11 jan.
8 febr. 8 maart en 12 april
Aanvang 20.00 uuur

Biljartclub
Vanaf 1 oktober 2018 elke maandagavond
Aanvang: 19.30 uur
Vrijdagmiddag, op deze middag wordt ook les gegeven.
Aanvang 14.00-16.00 uurDorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2017

Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân