Foto's

'Ikke net' 16 en 17 maart d 'Ald Skoalle

'Ikke net' 16 en 17 maart d 'Ald SkoalleIkke net !!!!

It falt net ta om mei grutte minsken om te gean. Hoe ’t dy je om de kop sangerje kinne! Oer je húswurk en net te folle tv sjen en betiid op bêd gean.
Oan de oare kant: it falt ek net ta om bern te hawwen.

Hoe dúdlik je de regels ek stelle, se witte der altiten wol wer wat oars fan te meitsjen. En hoe ’t je je bêst ek dogge, je sitte sa mar wer mei lilke gesichten of slaande doarren.

Sa besjoen is it mar moedich dat toanielklup Nij Libben yn Bears it oandoard hat om in foarstelling te bringen mei bern en folwoeksenen! Sân jonge spilers geane de flier op mei fjouwer grutte minsken. Yn in ferskaat oan sênes bringe se sitewaasjes yn byld dy ’t by jong en âld in protte herkenning oproppe sille. In mem mei in soan, in skoalmaster mei in learling, se witte it mekoar knap lestich te meitsjen. Mar wa hat der hjir no in probleem? Ikke net!

De foarstelling hat de foarm fan ‘De flier op...’ Mei gemak witte de spilers te ymprovisearjen op de thema’s dy ’t de regy har foarleit. No ja, in bytsje oefene ha se wol. Mei fertúten! De jongerein lit har net ûndersnije. De âlde garde kin ‘m mar klear meitsje: hjir komt nij talint oan. Komt dat sjen, komt dat sjen! Op 16 en 17 maart yn D’Ald Skoalle yn Bears.Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle
9 febr. 15 uur: verteller Gjalt de Groot met zangtrio Triofantlyk
18 maart 20 uur: Terug in de tijd
11 april 20 uur Pubquiz

Biljarten en kaarten
Elke maandagavond

Klaverjassen

14 febr.; 13 maart; 10 april

Oud papier 2020
8 febr.;18 april; 4 juli; 19 sept.; 28 nov.
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân