Foto's

Krystballeballeke

Krystballeballeke


Woansdei 28 december
Yn it doarpshûs fan Weidum:
“Krystballeballeke”
Thema: Italiaanse Maffia
Groep 1 o.e.m. 6 : 14.00 – 16.30 oere
Groep 7 o.e.m. 15 jier: 20.00 o.e.m.22.30 oere
Kosten: 5 euro
Dresscode: Maffia
Mei musik fan DJ Wouter
Knutselje,dûnsje,pizza, iis, poker, roulette en het draaiend rad mei priiskes!Terug

Agenda

Oud papier 2017
Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg
16 december

17 novimber Bierpriuwerij
d'Ald Skoalle Bears
20.30 oere; 15 euro p.p.

7 jannewaris 2018 Nyjiersbrunch
d'Ald Skoalle Bears
13.00 oere

14 april Rommelmerk
d'Ald Skoalle Bears


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân
 
Jaarverslag dorpsbelang 2017

Jaarverslag dorpsbelang 2016