Foto's

Krystballeballeke

Krystballeballeke


Woansdei 28 december
Yn it doarpshûs fan Weidum:
“Krystballeballeke”
Thema: Italiaanse Maffia
Groep 1 o.e.m. 6 : 14.00 – 16.30 oere
Groep 7 o.e.m. 15 jier: 20.00 o.e.m.22.30 oere
Kosten: 5 euro
Dresscode: Maffia
Mei musik fan DJ Wouter
Knutselje,dûnsje,pizza, iis, poker, roulette en het draaiend rad mei priiskes!Terug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle
9 febr. 15 uur: verteller Gjalt de Groot met zangtrio Triofantlyk
18 maart 20 uur: Terug in de tijd
11 april 20 uur Pubquiz

Biljarten en kaarten
Elke maandagavond

Klaverjassen

14 febr.; 13 maart; 10 april

Oud papier 2020
8 febr.;18 april; 4 juli; 19 sept.; 28 nov.
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân