Foto's

Verslag jaarvergadering Dorpsbelang 2011

Verslag jaarvergadering Dorpsbelang 2011VERSLAG JAARVERGADERING 13 april 2011

Aanwezig: 16 leden, 6 bestuursleden en 1 vertegenwoordiger van SAM.(zie presentielijst)

1. Opening door Bernard Posthumus. Welkom op deze avond die we gezamenlijk met de merkecommissie houden. Speciaal welkom voor Pim Astro van SAM.

2. Ingekomen stukken/mededelingen:
- Intergemeentelijke structuurvisie Nieuw Stroomland
- “In eigen lûd”, strategische visie van Littenseradiel
- Vraag namens de gemeente: wie wil samen met de burgemeester de elfstedenwandelaars onthalen op dinsdagochtend 31 mei? Reacties graag naar Greet

3. Verslag van de jaarvergadering van 2010
Geen opmerkingen; vastgesteld.
Vraag van Arne n.a.v. Kan het bord Bears met 30km aanduiding van uit Weidum ook verplaatst worden voor de kruising? Dit i.v.m. veiligere kruising als er minder snel gereden wordt. Bestuur neemt dit mee in het bestuurlijk overleg met de gemeente.

4. Financiën:
Andries-Jan geeft toelichting op het financieel overzicht. Kosten gemeentelijke
belasting hoog i.v.m. rioolheffing Volgens fam. Dijkstra is het hokje niet
aangesloten op het riool. Bestuur overweegt bezwaar aantekenen en neem dit
mee naar ambtelijk overleg. Er zijn verder geen vragen.
Kascontrole door Arne Brouwers en Alexander Jorritsma uitgevoerd. Akkoord. Penningmeester wordt decharge verleend.
Arne en Alexander worden bedankt voor de werkzaamheden. Kascontrole volgend jaar: idem

5. Grasverkoop:
1 inschrijving € 125,-. Het wordt Piet de Boer gegund.

6. Bestuurssamenstelling. Dit jaar geen wisseling. Greet en Bernard gaan hun laatste jaar in. Denk vast na of je volgend jaar iets wil betekenen in het bestuur. Laat het ons weten.

7. Terugblik over afgelopen jaar.

Jaaroverzicht activiteiten van het Doarspbelang Jellum-Bears
door Bernard
Klik hier voor verslag over alle activiteiten van Dorpsbelang Jellum-BearsTerug

Agenda

Oud papier 2018
Oud papier vanaf 10 uur gebundeld klaarzetten langs de weg.

14 februari
“ald-Boargemaster Liemburg fertelt”

10 maart
NLdoet
10.00 uur: “De Binnen en bûtenboel doarpshûs”
10 maart
20.30 uur: Kwizzz “Ik hou van Leeuwarden”!!

16, 17 en 18 maart
Toneel Nij Libben
d' Ald Skoalle Bears
16 en 17 maart om 20.00 uur
18 maart om 15.00 uur
Klik hjir foar mear info en it bestellen fan kaarten.

23 maart
Kookworkshop

8 april
Frysk diktee

14 april Rommelmerk

d' Ald Skoalle Bears

19 april
Jierfergadering Doarpsbelang

25 april
Jierfergadering Doarpshus

Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân
 
Jaarverslag dorpsbelang 2017