Foto's

Verslag jaarvergadering Dorpsbelang 2011

Verslag jaarvergadering Dorpsbelang 2011VERSLAG JAARVERGADERING 13 april 2011

Aanwezig: 16 leden, 6 bestuursleden en 1 vertegenwoordiger van SAM.(zie presentielijst)

1. Opening door Bernard Posthumus. Welkom op deze avond die we gezamenlijk met de merkecommissie houden. Speciaal welkom voor Pim Astro van SAM.

2. Ingekomen stukken/mededelingen:
- Intergemeentelijke structuurvisie Nieuw Stroomland
- “In eigen lûd”, strategische visie van Littenseradiel
- Vraag namens de gemeente: wie wil samen met de burgemeester de elfstedenwandelaars onthalen op dinsdagochtend 31 mei? Reacties graag naar Greet

3. Verslag van de jaarvergadering van 2010
Geen opmerkingen; vastgesteld.
Vraag van Arne n.a.v. Kan het bord Bears met 30km aanduiding van uit Weidum ook verplaatst worden voor de kruising? Dit i.v.m. veiligere kruising als er minder snel gereden wordt. Bestuur neemt dit mee in het bestuurlijk overleg met de gemeente.

4. Financiën:
Andries-Jan geeft toelichting op het financieel overzicht. Kosten gemeentelijke
belasting hoog i.v.m. rioolheffing Volgens fam. Dijkstra is het hokje niet
aangesloten op het riool. Bestuur overweegt bezwaar aantekenen en neem dit
mee naar ambtelijk overleg. Er zijn verder geen vragen.
Kascontrole door Arne Brouwers en Alexander Jorritsma uitgevoerd. Akkoord. Penningmeester wordt decharge verleend.
Arne en Alexander worden bedankt voor de werkzaamheden. Kascontrole volgend jaar: idem

5. Grasverkoop:
1 inschrijving € 125,-. Het wordt Piet de Boer gegund.

6. Bestuurssamenstelling. Dit jaar geen wisseling. Greet en Bernard gaan hun laatste jaar in. Denk vast na of je volgend jaar iets wil betekenen in het bestuur. Laat het ons weten.

7. Terugblik over afgelopen jaar.

Jaaroverzicht activiteiten van het Doarspbelang Jellum-Bears
door Bernard
Klik hier voor verslag over alle activiteiten van Dorpsbelang Jellum-BearsTerug

Agenda

Programma doarpshûs d'Ald Skoalle:

16,17, 18 aug.

Merke Jellum-Bears op keatsfjild yn Jellum


Oud papier 2019
21 september; 30 november
Oud papier graag in dozen of gebundeld langs de weg zetten.


Dorpsvisie Jellum Bears 2015-2020.pdf

Ledenvergadering dorpsbelang en jaarverslag 2018


Film ter ere fan it 75-jierig bestean fan doarpsbelang Jellum/Bears

Foto's 50 jaar Stichting Ald Skoalle

Oude foto's Bears
Oude foto's Jellum
 
Gemeentenieuws

Streekwurk provinsje Fryslân